Collegebesluiten 17 maart

Leiden Biodivers en klimaatbestendig, Samen maken we Leiden groener! Uitvoeringsprogramma 2020-2023 20.0126

Leiden is een fijne stad om in te wonen, te werken en te leven. Dat willen we graag zo houden. In de komende jaren staat Leiden voor de grote uitdaging om voldoende betaalbare woningen te bouwen, ruimte te houden om te werken en te recreëren en bereikbaar te blijven.

Maatregelen voor leefbare en aantrekkelijke stad

Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit zullen de komende decennia ook voor nieuwe uitdagingen zorgen. Er zijn vaker weersextremen zoals langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen aan deze veranderingen. De maatregelen die Leiden hiervoor de komende jaren wil nemen, staan in het uitvoeringsprogramma “Leiden Biodivers en klimaatbestendig, Samen maken we Leiden groener!” dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Met dit besluit vraag het college aan de gemeenteraad om middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van maatregelen zoals het vergroenen van pleinen, het planten van extra bomen en het vergroenen van daken.

De helft van het grondgebied in de stad is particulier eigendom. Als gemeente vragen we daarom de hulp van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals kennisinstellingen en woningbouwcorporaties.

Kwestie van lange adem

De opgaven zijn urgent, maar hoeven ook niet morgen allemaal gerealiseerd te zijn. Ze vragen een lange adem. Het aanpassen van de stad, om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen en de biodiversiteit te vergroten, betekent dat we gebouwen en openbare ruimte anders moeten gaan inrichten en beheren. Deze veranderingen is alleen haalbaar en betaalbaar als het samen met andere projecten wordt gerealiseerd. Een goed voorbeeld hiervan is de vervanging van de riolering in een groot aantal wijken. Tegelijkertijd met het vervangen van het riool, richten we de openbare ruimte klimaatadaptief in en nemen we maatregelen om de biodiversiteit te vergroten. Met deze projecten richten we de komende jaren al een oppervlakte ter grootte van ongeveer 80 voetbalvelden in de stad klimaatadaptief in.

Advies Stadsecoloog

In het uitvoeringsprogramma is één van de opgaven het vergroten van de biodiversiteit. Om de verbetering van de natuur in de stad aan te jagen en het ecologisch belang in de gaten te houden heeft het college in 2019 een stadsecoloog aangesteld. De stadsecoloog heeft nu een ecologisch advies uitgebracht met maatregelen hoe de natuur in Leiden verbeterd kan worden. Voorbeelden van adviezen die het college al uitvoert of overneemt zijn:

 1. We passen het maaibeleid van de bermen in de stad aan. Dit houdt in dat we afhankelijk van de bodem soms meer en soms minder gaan maaien, om ervoor te zorgen dat er zich bloemrijke situaties gaan ontwikkelen. Ook gaan we op een aantal plekken zogenoemd sinusbeheer toepassen. Hierdoor ontstaat er gelaagdheid in het groen en daarmee een constante leefomgeving voor diverse insecten- en diersoorten.
 2. Bij herinrichting van de openbare ruimte kiezen we bewuster voor een combinatie van inheemse bomen en planten, waardoor er interessante leefomgeving ontstaat voor de insecten en dieren in de stad.
 3. We vragen ontwikkelaars en corporaties om natuurinclusief te bouwen. Dit houdt in dat ze in het ontwerp rekening houden met mogelijkheden voor bijvoorbeeld nestkasten of een groen dak of gevel. Twee projecten in het Stationsgebied gebeurt dit al, op Lorentz en Octagon in combinatie met polderdak voor klimaatadaptatie.
 4. Bij herinrichting van de openbare ruimte gaan we kijken naar de mogelijkheden voor de toepassing van halfverharding bij fietsparkeervoorzieningen. Dit is naast goed voor de biodiversiteit ook een goede maatregel voor klimaatadaptatie.

Uitvoeringsbesluit LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur 20.0139

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad de verbeterpunten vast te stellen voor het project LBSP Duurzame Reconstructie Openbare Ruimte en Infrastructuur. Met dit project wordt de kwaliteit van het innovatie district verhoogd en de bereikbaarheid van met name de fietser en voetganger verbeterd. De vast te stellen verbeterpunten zijn het resultaat van de implementatie van de hartlijn en onderzoeken naar verkeersafwikkeling, biodiversiteit, boominventarisatie en kilmaatadaptatie. Deze verbeterpunten zijn aanvullend op het ‘Masterplan Leiden Bio Science Park – Gorlaeus’ en het eerder genomen kaderbesluit.

Ontwerpbestemmingsplan Dolfijn ’t Schippertje 20.0133

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Dolfijn ‘t Schippertje aan de Oosterstraat en van Munnikenstraat vast te stellen. Dit betekent dat de gemeente een volgende stap zet in de herontwikkeling van deze locatie in de Zeeheldenbuurt. Wat gaat er gebeuren? Het voormalige schoolgebouw wordt gesloopt, de gymzaal blijft behouden, er komen elf woningen met een gezamenlijke daktuin, een maatschappelijke functie en het plein wordt opnieuw ingericht voor de buurt. Duurzaamheid is belangrijk voor het college, dus dat zie je ook terug in dit plan. Zo komen er energieneutrale nul-op-de- meterwoningen en wordt de locatie groener door de daktuin en extra groen op het plein. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dolfijn ‘t Schippertje’ zal worden vrijgegeven voor vooroverleg en zienswijzen.

Overige collegebesluiten:

 • Reactie op advies Leidse Milieuraad Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie en Biodivers Vergroenen 20.0125
 • Collegevoorstel Leiden gaat voor biodiversiteit: ecologisch advies Stadsecoloog en invulling college 20.0130
 • Aanpassing Financiële verordening 2020 20.0141
 • Collegebrief advies monitoring opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie 20.0134
 • Kaderbesluit Vogelwijk en Raadsherenbuurt 20.0144
 • Kaderbesluit Professorenwijk-Oost 20.0138
 • Kaderbesluit Houtkwartier-Oost 20.0137
 • Aandeelhoudersvergadering Innovation Quarter 20 maart 2020 20.0135