Collegebesluiten 17 januari

Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2023 Handhaving openbare ruimte 23.022

Het college van burgemeester en wethouders legt het Jaarverslag 2022 en Uitvoeringsprogramma 2023 Afdeling Handhaving Openbare Ruimte ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Een deel van 2022 ging veel aandacht uit naar de handhaving van de coronamaatregelen. Toen de coronamaatregelen (grotendeels) werden beëindigd, kregen de normale werkzaamheden weer meer aandacht. De gemeente zag een forse toename van het aantal afgehandelde meldingen door Handhaving (6981). De controle bij afvalhotspots en op bijplaatsingen werd geïntensiveerd. Dit leidde tot 162 sancties. Ook bij de vier Clean Sweeps is veel aandacht besteed aan afval. Het aantal fiscale naheffingen, bekeuringen/ waarschuwingen voor verkeersovertredingen en weggesleepte voertuigen laat een normaal beeld zien. Een grote hoeveelheid fietsen (2710) werd verwijderd uit de stallingen in het stationsgebied. De gemeente investeerde in de signalerende functie van boa’s op het gebied van ondermijning. Ook nam Handhaving aan meerdere integrale controles deel. Het reguliere toezicht in de horeca werd hervat. Handhaving hield toezicht op het beëindigen van de coronaterrassen en controleerde in burger op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. De gebiedsgerichte en integrale aanpak van jeugdoverlast werd geïntensiveerd. Ook werd er (preventief) ingezet in de Leidse parken. De overlast nam hier aanzienlijk af. Het aantal surveillances van Handhaving op het water nam toe. In 2022 waren er helaas 52 incidenten waarbij boa’s werden geconfronteerd met verbale en/of fysieke agressie.

Handhaving geeft dit jaar prioriteit aan vier thema’s. De prioriteiten zijn: aanpak van afvaloverlast,  aanpak van jeugdoverlast, toezicht op het water en de aanpak overlast van (wees)fietsen. Dit betekent dat binnen de reguliere inzet van Handhaving deze thema’s voorrang krijgen en dat er extra capaciteit voor deze thema’s wordt gereserveerd.

Anterieure overeenkomst P.J. Blokhof 23.0024

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het sluiten van een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de P.J. Blokhof. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de door de gemeente te maken kosten voor dit bouwplan. Op de hoek van de Hoge Rijndijk met de P.J. Blokstraat worden 38 woningen gerealiseerd, waarvan 30 procent sociale huurwoningen. De verouderde bedrijfsloods op deze locatie wordt gesloopt. Daarnaast wordt een bedrijfspand (kantoor) gerealiseerd voor het autoverhuurbedrijf dat op deze locatie is gevestigd. De op 18 mei 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Nota van Uitgangspunten bevat de kaders voor de herontwikkeling.

Gecoördineerde ontwerp-besluitvorming P.J. Blokhof 23.0025

Het college van burgemeester en wethouders legt, op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling, gelijktijdig twee ontwerpbesluiten voor het project P.J. Blokhof ter inzage: het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning. In september 2021 heeft de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten voor dit project vastgesteld. De ontwikkelaar heeft het plan, in goed overleg met omwonenden, uitgewerkt tot een definitief bouwplan. In de P.J. Blokhof komen 38 grondgebonden woningen met gemeenschappelijke binnentuinen (gericht op ontmoeting), een parkeergarage en kantoorruimte voor de bestaande autoverhuur. De woningen bestaan uit verschillende groottes (49 m2 – 160 m2) en categorieën. 12 van de 38 woningen zijn bestemd voor sociale huur (30 procent). Naar verwachting zullen deze door Portaal worden overgenomen. De overige zijn koopwoningen. In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid, onder andere door de groene inrichting van de hofjes, duurzame energieopwekking, warmtepompen, zonnepanelen, groene daken en de aandacht voor duurzame mobiliteit.

Anterieure overeenkomst Willem de Zwijgerlaan (blok 1-5) 22.0528

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met woningcorporatie De Sleutels. Hiermee kan de Sleutels de plannen om de bestaande vijf blokken met appartementen langs de Willem De Zwijgerlaan 233 t/m 411 te gaan slopen, verder uitwerken. De wens is om een bouwplan te maken voor de bouw van 157 woningen. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht aan de hand van een ontwerp dat in de komende periode opgesteld wordt.

Intentieovereenkomst Blauwhoed Plot 1B – Roosevelt West 22.0453

Het gebied Roosevelt West is het gebied tussen de Rooseveltstraat, de Kuipers-Rietbergstraat, de Montgomerystraat en de Van der Helmlaan. De Gebiedsvisie biedt de ruimte om dit gebied de komende jaren gefaseerd te transformeren tot een aantrekkelijk woon-werkgebied. Hiermee krijgt het bedrijventerrein een nieuwe toekomst en bouwen we tegelijkertijd meer woningen voor de inwoners van onze stad. Bovendien wordt het gebied beter en veiliger bereikbaar gemaakt en op een duurzame en klimaatbestendige manier ingericht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met ontwikkelaar Blauwhoed Projectontwikkeling II B.V. voor een bouwplan in het gebied Roosevelt West. Het bouwplan betreft woningbouw en bedrijfsruimte. In het plan is ruimte voor ongeveer 350 woningen en tenminste 4.200 m2 bedrijfsruimte.

Overige besluiten

  • Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020–onderdeel markten (na inspraak) 23.0023
  • Berging muziektent Waterlelie De Leidse Hout 23.0020

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 25 november 2022) van raadsleden Sebastiaan van der Veer (CDA) en Mitchell Wiegand Bruss (SVL) over 300 miljoen extra voor compensatie energiekosten maatschappelijke instellingen 23.0026