Collegebesluiten 17 februari

Over dit besluit is een separaat persbericht beschikbaar:

Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade 21.0078

Het college van burgemeester en wethouders heeft het kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het college wil het gebied rond de Telderskade de komende jaren verder ontwikkelen tot een levendige plek, met betaalbare woningen, maatschappelijke functies en veel aandacht voor groen, spelen en klimaat. In de afgelopen periode hebben bewoners en organisaties op verschillende manieren meegedacht over de plannen voor het gebied.
De gebiedsontwikkeling Telderskade gaat uit van het toevoegen van woningen in het gebied en een nieuw speelpark aan de Telderskade. Verder wil de gemeente een nieuw Huis van de Buurt, realiseren, een centrale plek in Leiden Zuidwest voor ontmoeting en ondersteuning.
Het gebied Telderskade wordt begrensd door de Churchilllaan, de Vijf Meilaan, de Boshuizerlaan, de Telderskade, de Hoflaan, de noordzijde van de speeltuin Vijfhoven, de Meerhof, de Boshuizerkade en de noordzijde van de locatie voor het Indoor Sportcentrum. Vanwege de bouw van het Indoor Sportcentrum en het Combibad aan de Vliet verliezen de Vijf Meihal en het Vijf Meibad hun functie en zullen worden gesloopt.

Subsidieregeling pilot ondersteuning huurders Leiden 2021-2023 21.0080

Leiden krijgt een huurteam. Het huurteam in Leiden is voor álle huurders en heeft als doel om deze te ondersteunen bij problemen met verhuurders of met kamer- en woningbemiddelingsbureaus. Het team start als pilot. De duur van deze pilotperiode is twee jaar. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om hierbij samen te werken met de Leidse Rechtswinkel. De studenten die hier als vrijwilliger werkzaam zijn behandelen al veel vragen over huurrecht. Hun activiteiten beperken zich echter tot advisering. Daarom is de gemeente Leiden voor alle overige huurteamactiviteiten (zoals woningopnames, bemiddelingen tussen huurder en verhuurders, het voeren van juridische procedures, etc.) op zoek naar nog een partij met ruime ervaring met dit soort activiteiten.
Om deze partij te selecteren start de gemeente een subsidieronde. Aanvragen kunnen tot en met 8 april 2021 worden ingediend.
Het instellen van een huurteam is een van de actie uit de uitvoeringsagenda van de Leidse Woonvisie 2020-2023.  Aanleiding hiervoor zijn signalen dat er met enige regelmaat sprake is van misstanden bij de verhuur en bemiddeling van woningen en kamers.

Besluitvorming procesafspraken WarmtelinQ+ 21.0083

De gemeenten uit de Leidse regio (Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Zuid- Holland (PZH), gemeente Rotterdam en de Gasunie verkennen de realisatie van een regionale warmte-infrastructuur. Met een warmteleiding willen de partijen betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte naar de Leidse regio brengen. De partijen zijn in bestuurlijk overleg tot overeenstemming gekomen over procesafspraken voor de periode tot eind maart.
Het college van burgmeester en wethouders informeert met deze regionaal opgestelde brief over de voortgang in dit dossier. Het vertrekpunt voor de afspraken is de rol die gemeenten volgens het Klimaatakkoord vervullen als regisseur van de warmtetransitie. Hiermee wordt toegewerkt naar een definitieve overeenkomst over de aansluiting van de Leidse regio op WarmtelinQ+ in mei 2021.
Met de voorgenomen aanleg van de warmtetransportleiding tussen Rotterdam en de Leidse regio, kan restwarmte uit de Rotterdamse haven worden vervoerd en benut voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfsgebouwen in onze gemeente. Het streven is om voor de zomer een definitieve overeenkomst af te sluiten tussen de gemeenten uit de Leidse regio en de landelijke partijen, onder voorbehoud dat de gemeenteraden van de Leidse regiogemeenten instemmen met de dan voorliggende afspraken.

Overige besluiten:

  • Aanwijzing e-depot en het European Conservation Center (ECC, ook Helicon) als archiefbewaarplaats 21.0075
  • Instandhoudingswerkzaamheden Fietsenstalling Taxistandplaats 20.079
  • Energiepark - aanvraag aanvullend krediet 21.0074
  • Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor de uitgebreide omgevingsvergunning Rijndijk 238A 21.0072
  • Integrale visie laadinfrastructuur gemeente Leiden en Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 21.0071
  • Reactie gemeente Leiden op opsporingsvergunning geothermie Yeager 20.0070
  • Erratum - op raadsvoorstel Agenda autoluwe binnenstad (RV 20.148 ) 21.0081