Collegebesluiten 17 december

Evaluatie pilot WhatsApp 19.0637

Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van de pilot WhatsApp als dienstverleningskanaal voor het KCC vastgesteld. In zeer korte tijd verloopt er al een aanzienlijk percentage (zo’n 7%) van het totaal aantal klantcontacten via WhatsApp. Gebruikers (zowel inwoners als medewerkers) zijn zeer tevreden over de snelle en makkelijke manier van communiceren met de gemeente. Daarom heeft het college besloten om het gebruik van WhatsApp als dienstverleningskanaal voor het KCC voort te zetten. Door veranderingen in de voorwaarden van WhatsApp gebeurt dit via de WhatsApp Business App. De kosten voor dienstverlening via WhatsApp zijn rond de 30.000 euro per jaar. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd. 

Nota van Uitgangspunten Mary Zeldenrustweg 18 19.0640

Het college van burgemeester en wethouders biedt de Nota van Uitgangspunten Mary Zeldenrustweg 18 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Op de locatie wil Stichting Puzzelstuk, samen met woningcorporatie De Sleutels en zorgverlener ASVZ, zestien levensloopbestendige woningen voor autistische jongeren met een laag IQ of andere beperking realiseren: Villa Puzzelstuk. De uitgangspunten bieden ruimte voor een woongebouw van maximaal 9 meter hoog.

Evenementenkalender 2020 en besluit eindtijden 19.0646

De evenementenkalender 2020 is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor het toestaan van een afwijkende eindtijd heeft de burgemeester een apart besluit genomen. Op grond van het geldende evenementenbeleid wordt voor de Koningsnachtviering 26 april een eindtijd van 01.00 uur toegestaan en tijdens de Lakenfeesten wordt naar keuze van de organisator op één van de avonden, vrijdagavond 26 juni of zaterdagavond 27 juni, een eindtijd van 01.00 uur toegestaan. Hiervoor dient de burgemeester een apart besluit te nemen.  

Daarnaast heeft de burgemeester besloten om voor de Oud & Nieuwviering Lammermarkt op woensdag 1 januari 2021 een eindtijd van 03.00 uur toe te staan. In het kader van crowd-management wordt op zondag 26 april, maandag 27 april, een zogenaamd “uitblusuurtje” toegestaan. Onder een uitblusuurtje wordt verstaan dat de tap na de eindtijd van de muziek van het evenement nog een uur open mag zijn.

Jaarverslag en uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte 19.0643

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 Handhaving openbare ruimte besproken en besloten het onderdeel Jaarverslag 2019 vast te stellen en de onderdelen ‘Handhaving in 2019 en 2020’ en ‘Uitvoeringsprogramma 2020’ voor te leggen aan de gemeenteraad, voordat het hier definitief over besluit. 

Het jaarverslag en uitvoeringsprogramma zijn opgesteld aan de hand van de thema’s schone stad, bereikbare stad, veilige stad en aantrekkelijke stad. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inzet op deze thema’s. In het uitvoeringsprogramma worden de te behalen resultaten, per thema, voor het komende jaar genoemd. Op basis van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad stelt het college uiteindelijk het definitieve Jaarverslag 2019 en uitvoeringsprogramma 2020 handhaving openbare ruimte vast. 

In 2019 zijn belangrijke resultaten behaald op verschillende terreinen. Zo was er meer en verbeterde inzet op het bijplaatsen en verkeerd aanbieden van grofvuil, huishoudelijk afval en op bedrijfsafval. Die inzet was vooral gericht op de opsporing van daders en dat is terug te zien in een toename van het aantal boetes, waarschuwingen en civiele rekeningen voor afval en controles bedrijfsafvalcontracten. Ook was er meer inzet op het fietsen in voetgangersgebieden, met onder andere ludieke acties zoals het aanbieden van een bloem aan voetgangers met de fiets aan de hand. In 2019 zijn ook positieve ervaringen opgedaan met handhaven in burger; de kans op heterdaad neemt op sommige onderwerpen daadwerkelijk toe, bijvoorbeeld op hondenoverlast.

Voor 2020 zijn een aantal doelen gesteld. Naast het vasthouden van resultaten uit 2019 zal er in 2020 bijvoorbeeld gewerkt worden aan het versterken van de signaleringsfunctie van het team in het kader van ondermijning. Ook staan er acht Clean Sweeps, verspreid door de stad en opgezet door de wijkboa’s op het programma. Tijdens het vaarseizoen zal er een pilot worden gehouden met ruimere bevoegdheden op het water voor een aantal BOA’s. De pilot met bodycams voor de handhavers wordt voortgezet en geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomsten worden in 2020 de bodycams structureel en teambreed ingevoerd.

Wensen en bedenkingen Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023 19.0641

Het college van burgemeester en wethouders legt de Visie Handhaving openbare ruimte 2020 – 2023 voor aan de gemeenteraad. In deze visie staat waarom handhaving in de openbare ruimte nodig is en hoe het Team Handhaving Openbare Ruimte op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier bijdraagt aan de leefbaarheid in Leiden. Het is een actualisatie van de Visie Handhaving Openbare Ruimte 2016 – 2019.

Overige collegebesluiten:

  • Nieuwbouw Hoflaan-Weidehof 19.0646
  • Aanwijzing gemeentehuislocaties 19.0636
  • Zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 en 1ste begrotingswijziging 2020
  • Omgevingsdienst West-Holland 19.0645
  • Gemeenschappelijke Regeling BSGR per 1/1/2020 19.0654        
  •  Mandaat verlenen RDOG HM t.b.v. de Wvggz 19.0656
  • Beleidsregels en financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020 19.0651  
  • Erratum Nota van Uitgangspunten Watergeuskade 19.0668

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Dorien Verbree (VVD), ingekomen 28 november, over planschadeclaims Oostvlietpolder 19.0626
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Tom Leest (VVD) en Alyssa Voorwald (VVD), ingekomen 14 november 2019, over sextortion door Leidse bende 19.0639