Collegebesluiten 16 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen: 

Uitvoeringsbesluit stadhuis 18.0422

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het ontwerp voor het de verbouwing van het stadhuis vastgesteld. In het uitvoeringsbesluit voor de verbouwing van het stadhuis wordt de gemeenteraad gevraagd de middelen beschikbaar gesteld om de verbouwing te realiseren. Het ontwerp is gemaakt door Office Winhov in samenwerking met Studio Linse. Het nieuwe ontwerp zorgt voor verbinding tussen het monumentale verleden van het stadhuis en eigentijdse voorzieningen die nodig zijn voor de toekomst. Het stadhuis biedt straks een werkomgeving die de ambtelijke organisatie maximaal in staat stelt om flexibel en opgavegericht samen te werken, zowel met elkaar als met de stad. Het stadhuis blijft een plek waar inwoners van Leiden graag komen: een hart van de stad. Op de begane grond komt onder meer een vrij toegankelijke stadsfoyer. Hier vinden initiatieven vanuit de stad plaats, zoals bijeenkomsten, lezingen en tentoonstellingen. Om de overlast te beperken loopt tegelijkertijd met de verbouwing de restauratie van de raadzaal en de gevel aan de Breestraatzijde. Met de grondige restauratie blijven deze weer voor de toekomstige generaties behouden. De publieke dienstverlening verhuist van het stadhuis en het Stadsbouwhuis naar de nieuwe locatie in het LEVEL-gebouw. Met een brede campagne informeren wij in de loop van 2019 de bewoners en ondernemers in de stad en regio over de verhuizing. 

Reactie ledenraadpleging VNG arbeidsvoorwaardennota 2019 18.0443

De gemeente Leiden brengt een positieve stem uit bij de Ledenraadpleging van de VNG. Zij stemt in met de uitgangspunten zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardennota 2019, die is gebaseerd op de werkgeversvisie op de Cao van de Toekomst. Deze visie vormt voor de gemeentelijke werkgevers het ijkpunt waaraan zij toekomstige cao-afspraken inhoudelijk toetsen. Kernpunten uit de arbeidsvoorwaardennota 2019 zijn: loonontwikkeling en harmonisatie van het bovenwettelijk verlof.

Tweede erratum Verordening gemeentegaranties geldleningen 2018 18.0442

Op 9 oktober 2018 heeft de commissie Werk en middelen enkele aanvullende wensen uitgesproken bij het raadsvoorstel voor het vaststellen van een nieuwe verordening garantstellingen voor geldleningen. Dit zijn de spelregels waarbinnen het college van burgemeester en wethouders richting banken garant kan staan voor leningen die door derden worden afgesloten. De wensen hadden betrekking op de bestuurlijke besluitvorming over garantstellingen en de omschrijving van de criteria voor aanvragen. Met dit erratum worden de wensen van de commissie Werk en middelen vertaald in het raadsvoorstel. Dit voorstel wordt op 18 oktober besproken in de gemeenteraad.

Werkwijzer participatie 2018 voor private (bouw)initiatieven 18.0435

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig betrokken worden bij grote private (bouw)initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan. Leiden vindt het ook belangrijk dat de gemeente aan het begin van een ontwikkelproces voor een dergelijk initiatief duidelijke randvoorwaarden meegeeft, zodat omwonenden, andere belanghebbenden en de initiatiefnemer vroegtijdig weten waar ze aan toe zijn. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders spelregels vastgelegd in een werkwijzer. Hiermee wil de gemeente publieksparticipatie en de kaderstellende rol van de gemeenteraad bij dergelijke (bouw)initiatieven garanderen. De komende twee jaar wordt met betrokkenen bekeken of de werkwijzer naar tevredenheid werkt of verbeterd kan worden.

Plan van Aanpak opstellen nieuwe Cultuurnota 2019-2025 + stadsraadpleging 18.0434

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Plan van Aanpak voor het opstellen van de nieuwe Cultuurnota 2019-2025 en voor de daarbij horende stadsraadpleging. Tot eind januari 2019 worden inwoners en verschillende partijen in de stad geraadpleegd over wat zij van cultuur in Leiden vinden: Wat gaat er goed, wat kan beter, wat mist men nog en wat zou weg mogen. 

Plankosten Dolfijn ‘t Schippertje 18.0432

Het college van burgemeester en wethouders heeft een plankostenkrediet beschikbaar gesteld voor de periode tot aan het uitvoeringsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder dit jaar besloten het planproces voor het project Dolfijn ’t Schippertje aan te passen. Deze aanpassing komt voort uit het participatieproces met de wijk en houdt in dat er voorafgaand aan besluitvorming door de gemeenteraad een open marktuitvraag georganiseerd wordt. Hiermee wordt ruimte geboden om te onderzoeken welke ruimte door de markt gevonden wordt om invulling te geven aan de wensen vanuit de omgeving. Als gevolg van het aangepaste planproces wordt er op een later moment een besluit voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Ondertekenen deelnameverklaring rijksregeling t.b.v. combinatiefuncties 18.0431

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Verklaring deelname ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ 2019-2022 getekend. De gemeente ontvangt hierdoor ook de komende jaren een rijksbijdrage voor het creëren van combinatiefuncties op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. De inzet van de combinatiefunctionarissen is erop gericht om de sport- en cultuurparticipatie van jeugdigen in het algemeen en kinderen in armoede in het bijzonder structureel te verhogen. Dit draagt bij aan gelijke kansen voor alle kinderen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022 (politie-)Eenheid Den Haag 18.0441

De gemeenteraad wordt verzocht om opmerkingen en/of suggesties over het concept RBP 2019 – 2022 mee te geven aan de burgemeester.

Het Regionaal Beleidsplan (RBP) is een integraal veiligheidsplan van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie (OM). Het Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018 voor de Eenheid Den Haag loopt dit jaar af. Het plan voor 2019 – 2022 wordt vastgesteld door het Regionaal Bestuurlijk Overleg, dat bestaat uit de burgemeesters en de Hoofdofficier van Justitie van de Eenheid Den Haag. 

Het Regionaal Beleidsplan behandelt de gemeenteoverstijgende veiligheidsproblematiek en bevordert de regionale samenwerking en integraliteit voor de Eenheid Den Haag. Ten opzichte van het vorige RBP is het aantal te prioriteren onderwerpen iets gewijzigd en uitgebreid. De prioritaire onderwerpen voor 2019 – 2022 zijn: (contra-)terrorisme; extremisme en radicalisering; cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit; (huiselijk) geweld; High Impact Crimes; overlast en criminaliteit door problematische jeugdgroepen/netwerken; ondermijning; en overlast en/of criminaliteit door personen met verward gedrag.

Schriftelijke vragen 

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld: 

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden M. van Schaik (PvdD), J. Olsthoorn (GL) P. Krol (CU), A. Jordan (D66), M. Kerstens (PS), A. Jermoumi (PvdA), A. Theeuwen (SP), ingekomen 11 september 2018, over de bomenkap aan de Vlietweg 18.0392