Collegebesluiten 16 mei

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Kaderbesluit Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost 19.0230 (14-5)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit project Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost vastgesteld en stuurt deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Het doel van het project Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost is een verbeterde woonomgeving die beter aansluit bij de overige opgeknapte delen van de wijk Leiden Noord, die bestand is tegen de klimaatverandering in de toekomst en die anticipeert op de energietransitie. De riolering wordt vernieuwd en straten opnieuw ingericht. Een goede woonomgeving draagt bij aan een prettig woonklimaat. De inrichting van de straten kan als voorbeeld dienen voor de toekomstige inrichtingen in andere delen van de stad. Het project is in twee fases verdeeld. De planning is om in het najaar met de eerste fase van het project te starten en dat in 2022 het project is afgerond.

Collegevoorstel Vaststellen brief aan de gemeenteraad inzake deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen 19.0208 (7-5)

Sinds 2007 is het ministerie bezig met de voorbereidingen om te kunnen experimenteren met een zogenaamde gesloten coffeeshopketen. Momenteel kunnen burgemeesters van gemeenten kenbaar maken of zij willen deelnemen aan het experiment. De burgemeester stuurt de gemeenteraad een brief over het experiment, waarin hij de raad verzoekt wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen om de gemeente Leiden aan te melden voor het experiment. Het college heeft aangegeven het standpunt van de burgemeester te ondersteunen. Nadat de gemeente is aangemeld, zal het ministerie uit de aanmeldingen 6 tot 10 gemeenten selecteren voor deelname. Indien de gemeente Leiden wordt geselecteerd zullen alle 11 coffeeshops in Leiden meedoen en enkel nog legaal geteelde hennep mogen verkopen. De hennep komt van door het ministerie geselecteerde telers. Het experiment zal minimaal vier jaar duren. In die vier jaar vindt ook een evaluatie plaats. De verwachting is dat het experiment in 2021 gaat starten.

Overige collegebesluiten:

  • Zienswijze Begroting 2020 Holland Rijnland 19.0233 (14-5)

  • Reactie ledenraadpleging VNG over het concept beleidsplan van het College voor Arbeidszaken 2019-2022 19.0227 (14-5)

  • Brief aan gemeenteraad over vertraging ‘Leiding over Oost’ 19.0253 (14-5)