Collegebesluiten 16 mei

Beleidsregels participatie 23.0172

Het college heeft beleidsregels participatie vastgesteld. Deze regels zijn nodig om voorbereid te zijn op het ingaan van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024. Deze beleidsregels zijn nu al nodig voor het kunnen overzetten van bijvoorbeeld bestemmingsplannen om het Omgevingsplan te vullen. De beleidsregels gaan per direct in voor de omgevingswetproducten en zes maanden na publicatie van dit besluit voor al het overige beleid.

De beleidsregels participatie zijn een aanvulling op de Participatie- en inspraakverordening uit 2019. Deze beleidsregels leggen de minimale trede op de participatieladder vast op raadplegen, maken de participatieprocessen uniform en daardoor beter te volgen en schrijven voor om participatietrajecten actief van te voren aan te kondigen. Ook bepalen deze beleidsregels participatie dat met participatierapportages voorafgaand aan besluitvorming een actieve terugkoppeling van het participatietraject plaatsvindt.

Het college gaat ook in gesprek met de stad over nieuw participatiebeleid om zo te komen tot een door de raad vast te stellen handelingsperspectief participatie. Daarin zullen de nu vastgestelde beleidsregels ook weer terugkomen.

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 – vaststellen na inspraak 23.0219

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vast te stellen. Het IVP is de kadernota waarin de strategische doelen, uitgangspunten, prioriteiten voor de aanpak van het lokale veiligheidsbeleid voor vier jaar worden vastgesteld. Het college stelt voor om de volgende onderwerpen voor de komende vier jaar te prioriteren: integrale wijk- en buurtaanpak, veiligheid in de openbare ruimte, aanpak woonoverlast (door personen met verward gedrag), regie op jeugd/jeugdoverlast, preventie brandveiligheid (van minder zelfredzamen), aanpak ondermijning en digitale veiligheid. Een conceptversie van het IVP heeft de afgelopen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties op het stuk binnengekomen.