Collegebesluiten 16 maart

Over het volgende besluit wordt een persbericht verstuurd:

De Leidse beweegsleutels, een beweegvriendelijke omgeving in Leiden 21.0122

Ongeveer de helft van het oppervlak van onze stad is openbare ruimte. Het college wil zoveel mogelijk mensen in beweging brengen in die openbare ruimte. Dat past in de ambitie van een gezonde leefstijl van iedere inwoner. De Leidse Beweegsleutels moeten gaan zorgen voor een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen. De openbare ruimte vervult een steeds grotere rol in onze samenleving. Mensen zijn tijdens de Coronatijd meer gaan bewegen. Dit benadrukt hoe belangrijk het is dat er voldoende en kwalitatief goede openbare ruimte dichtbij huis is. Voor iedereen, maar zeker voor mensen in de stad met minder buitenruimte, is een aangename openbare ruimte van belang. Om te spelen, een rondje te wandelen, te sporten of om even te ontspannen. Sporten, spelen en bewegen draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid, het voorkomen en bestrijden van overgewicht en draagt eraan bij dat meer Leidenaren voldoen aan de beweegrichtlijnen. Bewegen is daarnaast belangrijk voor de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. De Beweegsleutels worden toegepast bij ontwikkelingen in de hele stad. Het college vraagt in de toepassing bijzondere aandacht voor het Bos- en Gasthuisdistrict, het Morsdistrict, Leiden-Noord, de Merenwijk en de Stevenshof omdat daar naar verwachting het effect van verbeteringen in de openbare ruimte op bewegen het grootst zal zijn.

Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2021, besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen 21.0132

De Leidse schoolbesturen hebben voor het jaar 2021 aanvragen ingediend voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting. De aangevraagde voorzieningen zijn door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld. De volgende voorziening is door het college goedgekeurd: De sanering van asbest uit het souterrain van het Da Vincicollege aan de Kagerstraat 7.

Ontwerp bestemmingsplan Haagweg - Noordman 21.0134

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan Haagweg – Noordman  vrijgegeven voor zienswijzen. Dit betekent dat de gemeente de volgende stap zet in de herontwikkeling van het Noordmanterrein aan de Haagweg. De bestaande houtopslag van Noordman, op de locatie Haagweg 89 gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest. Hierdoor komt de huidige locatie vrij voor herontwikkeling. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de vrijkomende locatie te herontwikkelen tot woningbouw met ruimte voor een drie-laags appartementenblok met 13 appartementen en zeven grondgebonden woningen die direct grenzen aan het water. Naast woningbouw maakt het bestemmingsplan ook een nieuw bijgebouw voor de naastgelegen molen De Heesterboom mogelijk.

Voortgang invoering nieuw financieel en inkoopsysteem 21.0127

Het bestuur van Servicepunt71 heeft onlangs de definitieve gunning verleend voor het vervangen van het regionale financiële en inkoopsysteem. Dat systeem zal worden gebruikt door alle deelnemende gemeenten en Holland Rijnland. De invoering doet het komende jaar een groot beroep op de organisaties en heeft ook financiële impact. Daarover heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd via een brief. Door het vervangen van drie systemen (financieel, inkoop en invordering) door een nieuw systeem kunnen we beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. De deelnemende gemeenten en Holland Rijnland moeten incidenteel budget ter beschikking stellen voor de invoeringskosten. Het betreft hier een omvangrijk invoeringstraject waar enkele honderden gebruikers bij betrokken zijn. Het systeem zal bovendien digitaal gekoppeld moeten worden aan veel andere systemen en administraties die in gebruik zijn bij de gemeenten. Dit maakt de opgave complex en arbeidsintensief. Dit nieuwe systeem is moderner, flexibeler en meer gericht op het ondersteunen van efficiënte processen. Hierdoor sluit het beter aan bij een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunning, toezicht en handhaving (na wensen en bedenkingen) 21.0120

Het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) is vastgesteld. Door de gemeenteraad zijn geen wensen of bedenkingen geuit op het stuk. Het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 VTH is naar aanleiding van behandeling in de gemeenraad dan ook niet gewijzigd. Met het uitvoeringsprogramma geeft het college aan waar het komende jaar de capaciteit voor vergunning-, toezicht- en handhavingstaken op inzet en op welke wijze. Het is een nadere uitwerking van het VTH-beleidsplan 2016-2018. Dit beleidsplan is op 23 april 2020 door de gemeenteraad verlengd tot aan de invoering van de Omgevingswet. De inzet draagt bij aan een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen. Tevens dragen de VTH-taken bij aan het behoud van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties. Voor 2021 wordt de volgende prioritering voorgesteld:

 • constructieve veiligheid;
 • brandveiligheid;
 • monumenten;
 • klachten, meldingen en handhavingsverzoeken;
 • regulering kamerverhuur;
 • integrale controle van illegale bewoning.

Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte (na wensen en bedenkingen) 21.0121

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte definitief vastgesteld. Het onderdeel Jaarverslag 2020 was al eerder door het college vastgesteld, voor het onderdeel Uitvoeringsprogramma 2021 heeft het college de gemeenteraad verzocht mee te denken over de voorgenomen inzet van handhaving in 2021. De gemeenteraad heeft geen wensen of bedenkingen hierop geuit. Het Uitvoeringsprogramma 2021 is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van het eerdere voorgenomen besluit. De belangrijkste door handhaving te behalen resultaten in 2021 zijn:

 • controle en handhaving van coronamaatregelen in de openbare ruimte, op terrassen, in horeca, en tijdens eventuele evenementen;
 • voorbereiding op de uitbreiding van het betaald parkeergebied volgens de Parkeervisie;
 • controle en handhaving op de markten, met name het juist innemen van standplaatsen en ontdoen van bedrijfsafval, in nauwe samenwerking met team Vergunningen openbare ruimte;
 • inzet op (jeugd)overlast.

Evaluatie verkameringsbeleid 21.0105 (9-3)

Op 1 januari 2020 zijn de nieuwe Beleidsregels voor onttrekking en woningvorming ingegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft na een jaar het beleid geëvalueerd en de resultaten en effecten in kaart gebracht. Voor deze evaluatie zijn o.a. vertegenwoordigers van wijkverenigingen en studentenverenigingen bevraagd. De reacties zijn meegenomen als input. De evaluatie is naar de gemeenteraad gestuurd.

Overige besluiten:

 • 1e technische wijziging Programmabegroting 2021 21.0123
 • Erratum bij Verordening doelgroepen woningbouw Leiden 2021 21.0125
 • Aanvullend krediet Westerpoort 21.0129

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van den Berge (PvdD), ingediend 8 februari, over een chip- en registratieplicht voor katten 21.0128
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Jitan (LP), ingediend 25 februari, over een artikel/opinie in het Leidsch Dagblad 21.0126
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Dirkse (VVD), ingediend 3 maart, over het stemproces 21.0136
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Otten, ingediend 19 januari, over het aanscherpen van de verkameringsregels 21.0106 (9-3)