Collegebesluiten 16 juni

Hierover een separaat persbericht beschikbaar:

Ontwerpbestemmingsplan De Geus 20.0286

Het ontwerpbestemmingsplan De Geus is door het college van burgemeester en wethouders voor zienswijzen vrijgegeven. Gedurende zes weken ligt het ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Projectontwikkelaar Sustay, de eigenaar van het YNS pand op de hoek Stationsweg/Stationsplein (Stationsweg 36-46 en Stationsplein 24) heeft in samenwerking met de gemeente Leiden een plan ontwikkeld voor een nieuw gebouw op deze plek. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van een multiplexbioscoop, horeca, detailhandel en maximaal 120 woningen mogelijk. Deze nieuwbouw vormt een grote impuls voor het stationsgebied en draagt bij aan de doelstellingen om het stationsgebied te transformeren naar een beter woon- en verblijfsgebied. Voor de ontwikkeling is een voorontwerpbestemmingsplan ‘De Geus’ opgesteld. Het college heeft de inspraakreacties die daarop zijn ingediend beantwoord. De inspraakreacties hebben niet geleid tot aanpassingen aan het ontwerpbestemmingsplan. 

Fietsenstalling De Geus 20.0283

Op de hoek van het Stationsplein en de Stationsweg waar nu een supermarkt zit, komt nieuwbouw genaamd De Geus. Hierin komt een supermarkt, woningen en een grote bioscoop. Onder De Geus komt een openbare fietsenstalling van ongeveer 3.000 plekken. Hiermee wordt het tekort aan kwalitatief goede fietsparkeerplekken voor een groot deel gerealiseerd.

Onderzoek vergroten aangiftebereidheid LHBTI-slachtoffers van discriminatoir geweld 20.0278

Naar aanleiding van een motie van het CDA heeft het college onderzoek gedaan naar de maatregelen die kunnen leiden tot het vergroten van de aangiftebereidheid van LHBTI (Lesbiennes, Homoseksuele, Biseksuelen, Transgenders en Intersekse personen)-slachtoffers van discriminatoir geweld. Het college stelt een aantal maatregelen voor, waaronder het instellen van een app waarmee het doen van aangifte gemakkelijker wordt en het instellen van een stedelijk LHBTI-overleg. Ook wil het college Pride-activiteiten in Leiden stimuleren.

Overige besluiten:

  • 4e Binnenvestgracht 30 - uitgifte grond 20.0277
  • Collegevoorstel + Burgemeestersbesluit DVO Erfgoed Leiden en Holland Rijnland 20.0289

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van Schaik (PvdD), ingekomen op 19 mei 2020, over ruimte voor stoepplantjes in Leiden 20.0279