Collegebesluiten 16 juli

Over de volgende besluiten is een separaat persbericht beschikbaar:

 • Gebiedsvisie herontwikkeling Energiepark e.o. 19.0357

 • Nota van Uitgangspunten Rhijnvreugd 19.0376

Aan de Hoge Rijndijk, ter hoogte van de Willem van de Madeweg, kan een integrale herontwikkeling plaatsvinden. De gemeente steunt dit initiatief vanuit de verstedelijkingsopgave, de woningbehoefte en als entree van de stad. Aan de oostzijde van de Hoge Rijndijk wenst Vink Bouw tussen de circa 40 en 60 woningen te realiseren, aan de westzijde van de Hoge Rijndijk wenst de firma Verhagen een uitbreiding te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders legt hiertoe een Nota van Uitgangspunten ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders aan waarbinnen de plangebieden tot definitieve ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Evenementenbeleid Leiden 2020 voor inspraak 19.0356

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept ‘Evenementenbeleid Leiden 2020’ vastgesteld voor inspraak. De uitgangspunten voor het nieuwe evenementenbeleid, zijn gemaakt op basis van de evaluatie van het bestaande beleid. Organisatoren, bewoners, ondernemers en hulpdiensten als brandweer en politie zijn uitgebreid bij de evaluatie betrokken.

In het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’, is de ontwikkeling van een nieuw beleids¬kader voor evenementen aangekondigd, met als uitgangspunt voor het evenementenbeleid ‘de balans tussen levendigheid en leefbaarheid in de stad’.

Enerzijds stimulering van evenementen, voor de versterking van de aantrekkelijkheid van de (binnen)stad en het aantrekken van bezoekers. Anderzijds afname van het aantal evenementen in de hoogste geluidcategorieën (met uitzondering van de Volksfeesten 3 oktober, Koningsdag/-nacht en de Lakenfeesten) en het benutten van de locatieprofielen voor het onderzoeken van spreiding van evenementen over de diverse locaties in de stad.

Hiervoor worden voorstellen gedaan op basis van 3 ambities: ‘Onderscheidend aanbod, passend bij het profiel van ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’; ‘Balans tussen levendigheid en leefbaarheid’ en ‘Duurzaam en inclusief’. 

De inspraaktermijn start op 22 juli en eindigt op 15 september 2019. 

Uitvoeringsbesluit Indoor Sportcentrum 19.0355

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad het uitvoeringsbesluit voor het Indoor Sportcentrum vast te stellen en een uitvoeringskrediet van € 21,3 miljoen ter beschikking te stellen. In het uitvoeringsbesluit zijn de resultaten van de ontwerp- en voorbereidingsfase opgenomen, waaronder de invulling van de duurzaamheidsambitie en de inpassing van multifunctionele ruimten, geschikt voor de functie van onder andere businessruimte, verenigingsruimte en theorieruimten. Ook is een praktijkruimte voor een sportmedisch centrum meegenomen. Na het uitvoeringsbesluit worden de voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen. In het derde kwartaal van 2020 gaat de bouw van start en in het eerste kwartaal van 2022 wordt het complex in gebruik genomen.

Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum 19.0358

Voor het project Indoor Sportcentrum is een concept beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit is ter inzage gelegd en de inspraakreactie is verwerkt in dit definitieve beeldkwaliteitsplan. In een raadsbesluit vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad dit definitieve beeldkwaliteitsplan vast te stellen. Het beeldkwaliteitsplan dient als inspiratie voor marktpartijen tijdens de aanbesteding en verdere uitwerking van het project en als kader voor de gemeente om deze plannen op stedenbouwkundige en architectonische aspecten te toetsen.

Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest 'Zuidwest op zijn Best' 19.0354

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de inspraakreacties op het Ontwikkelperspectief voor Leiden Zuidwest vastgesteld en stemt in met het naar aanleiding van de beantwoording gewijzigde plan. Verder stelt het college aan de raad voor om het Ontwikkelperspectief ‘Zuidwest op zijn best’ vast te stellen na inspraak.

In het Ontwikkelperspectief ‘Zuidwest op zijn best’ worden de kaders aangegeven voor de ontwikkeling richting 2040. Toekomstige projecten en initiatieven in de wijk worden in lijn met deze kaders opgezet en beoordeeld. De nadere uitwerking van de plannen gebeurt altijd in overleg met de betrokken bewoners, ondernemers en organisaties.

Het Ontwikkelperspectief voor Leiden Zuidwest is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de wijk. De informatie die tijdens de verschillende participatiemomenten werd opgehaald, is door de gemeente gebruikt om belangrijke thema’s voor de toekomst te benoemen en uit te werken. Daarna heeft het plan zes weken ter inzage gelegen voor reacties. Het hele proces is terug te vinden op www.leiden.nl/zuidwest.

Overige collegebesluiten

 • Publicatie verplicht clientervaringsonderzoek Wmo over 2018 19.0362
 • Coördinatieverordening Leiden 2019 19.0377
 • Vaststellen visie “Samen sterk voor de Toekomst van de Jeugd(hulp)” 19.0372
 • Vaststellen beleidsregel uiterlijke kenmerken vaartuigen 19.0369
 • Afhandeling planschade Rederij Rembrandt 19.0373
 • Sanctiebeleid gebruik eco-glazen 19.0383
 • VOBP De Geus 19.0344

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. van Walraven (SP), ingekomen 11 juni 2019 over staatlozen 19.0346
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (Partij Sleutelstad), ingekomen 29 mei 2019 over het vinden van een sociale huurwoning duurt steeds langer 19.0325
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Dirkse (VVD), ingekomen 26 juni 2019 over het onderhoud van de Stierenbrug 19.0366
 • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kersten (Partij Sleutelstad), ingekomen 8 mei 2019 over Heel Holland Zakt 19.0276