Collegebesluiten 16 april

Evaluatie sportnota ‘Verleiden tot bewegen’, en afdoen motie: sport voor iedereen 19.0180

Het college van burgemeester en wethouders heeft de evaluatie van de Sportnota ‘Verleiden tot bewegen’ vastgesteld. De evaluatie geeft aan in hoeverre de ambities van de sportnota gerealiseerd zijn. Het eerste doel is gehaald: meer Leidenaren zijn gaan sporten en bewegen. Het is aannemelijk dat het tweede doel (75% van alle Leidenaren sport maandelijks) ook is gehaald. De evaluatie draagt verder bij aan het beleidskader sport en gezondheid ‘samen maken we de stad gezond en actief’ dat nu ter inzage ligt.

Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om de motie ‘sport voor iedereen’ af te doen. De consulent aangepast sporten richt zich, in nauwe samenwerking met de breedtesportcoördinator, naast de vragen van mensen met een functiebeperking ook op de aanbodkant van de verenigingen. Hierdoor komt er meer sportaanbod voor kwetsbare groepen.

Overige collegebesluiten:

  •  Vaststelling aanvullend krediet voor de uitbreiding van het schoolgebouw en de nieuwbouw van twee verdiepte gymzalen t.b.v. Athena aan de Fruinlaan 19.0172
  • Actualisatie Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek 2019 19.0159