Collegebesluiten 15 september

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik distikstofoxide (lachgas) 2020 20.0437

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aantal openbare gebieden aan te wijzen als gebied waar het verboden is om distikstofoxide (lachgas) te gebruiken. Dit in verband met vooral rond het stationsgebied en in de binnenstad ervaren overlast door lachgasgebruik. Oneigenlijk gebruik van lachgas kan de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of op een andere manier hinder veroorzaken. Het lachgasverbod geldt in de openbare gebieden die liggen binnen de grens van de Witte Singel ter hoogte van het Galgewater, Zoeterwoudse Singel, de Nieuwe Rijn, het Rijn- en Schiekanaal, de Oude Rijn, de Herensingel, de Maresingel, de Rijnsburgersingel, de Haarlemmertrekvaart, de Dellaertweg, de Bargelaan, het Stationsplein en het Kort Galgewater.

Subsidieregeling bekostiging conciërges primair onderwijs 2021-2022 20.0433

In de periode 2012-2020 hebben de schoolbesturen primair onderwijs gebruik kunnen maken van een tijdelijke subsidieregeling voor ondersteuning van de bekostiging van inhuur van conciërges. Deze conciërges dienen bij DZB Leiden vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ingehuurd te worden of in dienst genomen te worden vanuit het doelgroepregister in het kader van de Wet banenafspraak. Op basis van evaluatie van deze regeling en de financiële mogelijkheden in de toekomst, heeft het college in overleg met schoolbesturen besloten de bekostiging van conciërges voort te zetten voor de periode 2021-2022. Voorwaarde blijft dat de schoolbesturen hiermee arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Reactie geothermie-initiatieven en bijbehorende stukken 20.0432

In de Leidse regio is door drie verschillende consortia een opsporingsvergunning voor geothermie aangevraagd. Het Leidse college van burgemeester en wethouders is door de Provincie Zuid-Holland gevraagd een reactie te geven op het conceptadvies aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het college kan zich grotendeels vinden in de concept-reactie van de Provincie. Zoals ook in het onlangs aangenomen beleidskader Handelingsperspectief Energietransitie aangegeven, is voor de gemeente Leiden een open warmtenet, gevoed door meerdere bronnen, een gewenst toekomstbeeld. Dat naast de mogelijkheden voor gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven nu ook drie lokale initiatieven voor de winning van aardwarmte worden geïnitieerd, is voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen in de energietransitie zeer positief. Wel adviseert het college nader onderzoek op te starten naar eventuele risico’s op bodemdaling, verzilting en/of seismische risico’s door aanwezigheid van breuken in de aardlagen. Ook zijn de winningslocaties te globaal ingetekend in het zoekgebied, deze ziet het college graag verder uitgewerkt, opdat daar in Leidse en regionale gebiedsontwikkeling rekening mee kan worden gehouden. Ook ziet het college graag meer in detail terug hoe in de beoogde keuzes voor de locaties ook rekening is gehouden met overige risico’s voor de omgeving zoals overlast, afstand tot bebouwing en mogelijke risico’s voor de drinkwatervoorzieningen.
 

Overige collegebesluiten:

  • Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening beleidsregels parkeren Binnenstad en Stationsomgeving 20.0430
  • Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Fietsparkeren 20.0431
  • Wijziging aanbestedingsbeleid ten aanzien van de mogelijkheden om af te wijken van het beleid 20.0434


 Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen op 7 juli, over inmenging van de gemeente Leiden in woningbouw op het Endegeest-terrein in Oegstgeest 20.0421
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid P. Krol (CU), ingekomen op 1 juli, over de zelfbewoningsplicht 20.0415 (8-9)