Collegebesluiten 15 oktober

Waarde van niet opgehaalde gevonden voorwerpen schenken aan goed(e) doel(en) 19.0492

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de waarde van gevonden voorwerpen, die niet zijn opgehaald, eens per vier jaar aan één of meerdere op dat moment te bepalen goede doelen te schenken. De voorwerpen die bij de gemeente Leiden zijn binnengebracht, bestaan voornamelijk uit gevonden portemonnees met inhoud en sieraden. De waarde van de voorwerpen wordt twee weken na dit besluit vastgesteld. Het college kiest dan ook naar welk goed doel of goede doelen het geld gaat.

Sinds 2012 is het proces van Verloren & Gevonden Voorwerpen van de politie overgegaan naar gemeenten. De eerste schenking betreft de periode tussen 2012 en april 2018. Daarna is de intentie om eens in de vier jaar de waarde van de voorwerpen aan een goed doel te schenken.

Besteding Regenbooggelden 2019-2022 19.0504

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Notitie Besteding Regenbooggelden 2019-2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In deze notitie staat op welke manier de gemeente de Regenbooggelden vanuit het Rijk besteedt. Dit geld is bedoeld voor de emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, intersekse-personen en transgenders (LHBTI) in Leiden. Naast de 20.000 euro per jaar van het Rijk heeft ook de gemeente 20.000 euro op jaarbasis gereserveerd voor dit doel. Leiden wil een inclusieve stad zijn waar iedereen welkom is om te wonen en te werken, te leven en te leren. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor het geld in te zetten voor de volgende speerpunten:

  • De sociale acceptatie van LHBTI-personen neemt toe onder de hele bevolking, maar zeker onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is,
  • Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI-personen nemen af,
  • LHBTI-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Bestemmingsplan Leonardo College Telderskade 19.0496

Het bestemmingsplan ‘Leonardo College Telderskade’ maakt de bouw van een nieuw schoolgebouw voor het Leonardo College mogelijk op de locatie van de voormalige Teldersschool aan de Telderskade 46-48. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 juni t/m 25 juli 2019 ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Tijdens deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college legt het bestemmingsplan ‘Leonardo College Telderskade’ nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voor.

Haarlemmerweg: bestemmingsplan en ligplaatsenplan 19.0493 en 19.0495

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan de gemeenteraad het bestemmingsplan Haarlemmerweg en partiële herziening ligplaatsenplan woonschepen (P15 en P16) ter vaststelling voor te leggen. Dit bestemmingsplan en de herziening van het ligplaatsenplan maken de herinrichting van de Haarlemmerweg en de herindeling van woonschepen mogelijk. En is een vervolg op het uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg dat de gemeenteraad op 18 december 2018 al heeft vastgesteld en waarin de (financiële) kaders voor de herinrichting zijn vastgelegd. De herinrichting bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • vernieuwen van de Haarlemmerweg;
  • vernieuwen en verbeteren van de dijk langs de Haarlemmertrekvaart;
  • opnieuw indelen van de bestaande woonschepen.

 Overige collegebesluiten:

  • Actieplan jaarrekening 2019 19.0494
  • Verzoek tot voordragen collegeleden in AB Holland Rijnland en AB