Collegebesluiten 15 juni

Participatieplan voor het vooronderzoek van buitenruimte de Zijl 21.0321

De buitenruimte bij zwembad De Zijl is aan vernieuwing toe. De gemeenteraad heeft het college gevraagd hoe de buitenzwemfunctie op deze locatie het beste ingevuld kan worden. Dat wil de gemeente graag samen met buurtbewoners en andere betrokkenen onderzoeken. Dit zou kunnen door het opknappen van het buitenbad in de huidige vorm of door te investeren in een aangepaste vorm, meer een ‘waterspeel-zwembad’. De leidraad van de zoektocht is sportieve ontmoeting – de gemeente wil graag dat er straks net zo sportief gebruik van wordt gemaakt als nu. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Urban Sync in opdracht van de gemeente Leiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een participatieplan vastgesteld.

Vaststellen voor inspraak Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden-Noord 21.0320

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden-Noord vastgesteld voor inspraak. Het Ontwerp-ontwikkelperspectief heeft de titel: ‘We bouwen voort aan Leiden-Noord’ Deze wijk omvat de buurten Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi. Gedurende een periode van 8 weken (18 juni tot 13 augustus) kunnen inwoners van Leiden en andere belanghebbenden op www.leiden.nl/inspraak hun zienswijze indienen op dit toekomstplan voor de wijk Leiden-Noord.  Het Ontwikkelperspectief Leiden-Noord is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties. De informatie die tijdens de verschillende participatiemomenten werd opgehaald, is door de gemeente gebruikt om belangrijke thema’s voor de toekomst van de wijk te benoemen en uit te werken. Om tot het gewenste toekomstbeeld voor Leiden-Noord in 2040 te komen zijn volgende ‘bouwstenen’ opgesteld: ‘Divers en dynamisch’, ‘Sociaal krachtig en gezond’, ‘Duurzaam en groen’ en ‘Verbonden en ontsloten’. Om dit toekomstbeeld te bereiken wordt uitgegaan van de karakteristieke kwaliteiten van Leiden-Noord die samen met de mensen die wonen, werken en recreëren in de wijk in beeld zijn gebracht. Nieuwe investeringen zijn erop gericht kwaliteiten toe te voegen. Het college kiest voor de strategie om door slim te investeren met één gebiedsontwikkeling meerdere doelen te bereiken. Nadere informatie over het project en de resultaten van de verschillende participatiemomenten is te vinden op: www.leiden.nl/detoekomstvannoord Hier is ook een korte publieksversie van het ontwikkelperspectief beschikbaar.

Overige besluiten:

  • Leiden penvoerder en kassier bij aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie namens Holland Rijnland 21.0324
  • Collegevoorstel intentieovereenkomst Green Deal 'Meer collectieve zon op Leiden' 21.0241 (11-5)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. kersten (PS) over het parkeeraanbod voor huurders in nieuwbouwprojecten (ingediend 11 mei 2021) 21.0319
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden M. Kersten (PS), Dorien Verbree (VVD) en Joost Bleijie (CDA) over het vaststellen WOZ-waarden (ingediend 10 mei 2021) 21.0322
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid A. Theeuwen (SP) over woonwagenbeleid (ingediend 6 april 2021) 21.0318
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (PS) over de aanhoudende vertrouwensbreuk met de buurtverenigingen (ingediend 20 mei 2021) 21.0326
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA) over de Leidse markt voor vastgoedontwikkelaars (ingekomen 7 april 2021) 21.0328