Collegebesluiten 15 december

Gecoördineerde ontwerp-besluitvorming LEAD 20.0644

In mei 2020 is besloten voor het project LEAD om de gemeentelijke coördinatieregeling van

toepassing te verklaren. Het college van burgemeester en wethouders start nu de

gecoördineerde voorbereidingsprocedure en legt gelijktijdig vier ontwerp besluiten voor

project LEAD ter inzage. Het gaat om de volgende ontwerp besluiten:

 1. ontwerp bestemmingsplan LEAD;
 2. ontwerp omgevingsvergunning Project Lead - nieuwbouw 580 appartementen en een ondersteunend programma van maximaal 600m² aan commerciële en maatschappelijke functies (activiteit Bouwen), aanlegactiviteiten binnen de zone Leiding-hoogspanning (activiteit Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden), bouwen binnen de zone Leiding-hoogspanning (activiteit Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan), kappen van 33 bomen (activiteit Vellen van een houtopstand), aanleggen van een inrit (activiteit Maken van een inrit);
 3. ontwerp omgevingsvergunning Project Lead - nieuwbouw KPN schakelstation (activiteit Bouwen);
 4. ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder planinitiatief LEAD.

De gemeentelijke coördinatieregeling is een instrument in het kader van gemeentelijk ruimtelijk beleid om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen. Doordat de besluiten in samenhang worden voorbereid en kunnen worden beoordeeld, kan besluitvorming over complexe, ruimtelijke initiatieven waarvoor meerdere vergunningen nodig zijn inzichtelijker en efficiënter gemaakt worden. De terinzagelegging zal worden gepubliceerd in de Stadscourant, het digitale gemeenteblad en de Staatscourant. Gedurende de zienswijzentermijn kunnen zienswijzen worden ingediend. De ingediende zienswijzen worden in samenhang behandeld. De verlening van de vergunningen door het college kan plaatsvinden nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. Na de uiteindelijke vaststelling van de definitieve besluiten is beroep mogelijk bij één instantie, namelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt de besluiten daarbij als één besluit.

Continueren Erfgoednota (2014 – 2020) 20.0639

Het college stelt de raad voor om de einddatum van de Leidse Erfgoednota (2014 – 2020) te laten vervallen en daarmee het huidige beleid de komende jaren te continueren. Erfgoedbeleid is lange termijnbeleid. De Erfgoednota is destijds in een interactief proces tot stand gekomen. In de Erfgoednota staat de vraag centraal: Hoe benutten we de kansen en kwaliteiten van erfgoed in Leiden, Stad van Ontdekkingen? Deze vraag is nog altijd actueel. Aan de ambities van de Erfgoednota draagt niet alleen de gemeente bij. Iedereen kan een bijdrage leveren, van professionals tot vrijwilligers, ook vanuit actuele ontwikkelingen. De ambities hebben een open karakter en betrekking op alle erfgoedkennis- en collecties, de historische omgevingskwaliteit en de beleving van erfgoed voor en door bewoners en bezoekers. De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2022 is een extra en belangrijke reden om nu geen nieuw sectoraal beleid te ontwikkelen. De Omgevingswet vraagt juist om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Het rekening houden met erfgoed is een wettelijke verplichting in de Omgevingswet. Hier wordt komende jaren flink op ingezet.

Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte 20.0640

Het college heeft het Jaarverslag 2020 en Uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving openbare ruimte besproken en besloten het onderdeel Jaarverslag 2020 vast te stellen en de onderdelen Handhaving in 2020 en 2021 en Uitvoeringsprogramma 2021 voor te leggen aan de gemeenteraad voordat ze hier definitief over besluiten.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inzet op de thema’s schone stad, bereikbare stad, veilige stad en aantrekkelijke stad. Het belangrijkste resultaat in 2020 is de inzet die het team heeft gepleegd op de controle en handhaving van de coronamaatregelen wat een geheel nieuwe taak in het kader van de volksgezondheid is. Een aantal plannen en ambities hebben vanwege corona geen doorgang kunnen vinden. Echter, ondanks deze nieuwe taak die veel inzet heeft gekost, zijn de resultaten op veel reguliere taken gelijk gebleven of zelfs toegenomen en zijn ontwikkelingen binnen het team doorgegaan.

In het uitvoeringsprogramma worden, per thema, de aanpak en te behalen resultaten voor het komende jaar genoemd. De belangrijkste accenten in 2021 voor handhaving zijn:

 • controle en handhaving van coronamaatregelen in de openbare ruimte, op terrassen, in horeca, en tijdens eventuele evenementen;
 • voorbereiding op de uitbreiding van het betaald parkeergebied volgens de Parkeervisie;
 • controle en handhaving op de markten, met name het juist innemen van standplaatsen en ontdoen van bedrijfsafval, in nauwe samenwerking met team Vergunningen openbare ruimte
 • inzet op (jeugd)overlast.

Tot slot besluit het college het rapport over het onderzoek naar (de inzet) op jeugdoverlast ter kennisgeving naar de gemeenteraad te sturen.

Overige besluiten:

 • Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 20.0647
 • Voorstel oninbaar verklaren parkeerboetes en marktgelden 2014 t/m 2020 20.0649
 • Afboeken oninbare debiteuren 2020 20.0616
 • Steunmaatregelen voor huurders van gemeenschappelijk vastgoed die getroffen zijn door corona 20.0650