Collegebesluiten 14 november

Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen onroerendezaakbelastingen 2024 23.0515

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen aan te passen aan de ontwikkelingen en trendmatig te verhogen met 4,2%. De laatste stand van de ontwikkelingen is begin december bekend. Daarna kunnen de definitieve tarieven uitgerekend worden. Deze definitieve tarieven zullen lager zijn dan de tarieven die in dit voorstel zijn opgenomen.

Terugkoppeling motie Scenario's verhoging inkomensgrens voor het Armoedebeleid 23.0503

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kosten berekend voor het verhogen van de inkomensgrenzen van de regelingen in het nieuwe beleidsplan Armoede 2024-2026 "Samen Sterker". Dit gebeurde op verzoek van de gemeenteraad, die vroeg om financiële scenario's voor aanpassingen van de inkomensgrenzen naar 130%, 140%, en 150% van het sociaal minimum. De resultaten van deze berekeningen worden met een collegebrief aan de raad meegedeeld, vóór de behandeling van het nieuwe beleidsplan in de gemeenteraad, zodat dit meegenomen kan worden in de inhoudelijke discussie over het nieuwe armoedebeleid.

Aanpak mensenhandel gemeente Leiden 23.0511

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak mensenhandel gemeente Leiden vastgesteld. De gemeente wil inzicht krijgen in de aard en omvang van het probleem in Leiden en een bijdrage leveren aan een effectieve lokale, regionale en landelijke aanpak van mensenhandel. Mensenhandel is namelijk een vorm van ondermijnende criminaliteit die nog vaak onder de radar blijft. Op het gebied van de aanpak van ondermijning gebeurt er in Leiden al veel. De aanpak mensenhandel sluit daarom aan op het al bestaande fundament dat vanuit de bredere aanpak ondermijning is gelegd.

Verkorten aflosperiode van minnelijke schuldregelingen in het beleidsplan schuldhulpverlening Eerder, beter, sneller 2021-2024 23.0514

Naar aanleiding van de wijziging van de Faillissementswet heeft de gemeente Leiden vanaf 1 juli 2023 de aflosperiode voor nieuwe minnelijke schuldregelingen (MSNP) verkort. Dit betekent dat inwoners met problematische schulden 18 maanden aflossen tijdens de schuldregeling in plaats van 36 maanden. Hierdoor krijgen inwoners sneller zicht op een schuldenvrije toekomst. Om deze verkorting te realiseren heeft het college de raad verzocht om het beleidsplan schuldhulpverlening Eerder, beter, sneller 2021-2024 hierop aan te passen. Daarnaast verzoekt het college de raad om alle schuldregelingen van inwoners die nog lopen te verkorten.

Kennisgeving en ontwerp besluitvorming parapluplan Limes Unesco 23.0501

Volgend op het toekennen van de Unescostatus aan Park Matilo en een aantal gebieden rondom het park wordt de archeologische bescherming van gronden binnen de Unesco kern- en bufferzone in de vigerende bestemmingsplannen in overeenstemming gebracht met het gevraagde beschermingsniveau (rijks- en provinciaal beleid). De kernzone is beschermd als archeologisch rijksmonument. In de bufferzone geldt een planologische bescherming met onderzoeksplicht. Hierbij geldt een vrijstelling voor ontwikkelingen tot 100 m2 en een diepte van 30 cm. Middels een zogenaamd paraplubestemmingsplan worden de regels omtrent de bescherming en instandhouding van archeologische waarden van de verschillende vigerende bestemmingsplannen ter plaatse, in één keer gewijzigd. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het nominatiedossier en het provinciaal beleid omtrent archeologie. Daarnaast wordt in één keer duidelijk en overzichtelijk gemaakt welke regels omtrent archeologische bescherming gelden voor het Leidse deel van het Unesco-monument van de Neder-Germaanse Limes.

Uitvoeringsbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade – Deelproject Vijfhoven 23.0508

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om het Uitvoeringsbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade – Deelproject Vijfhoven vast te stellen. In het uitvoeringsbesluit staan volgende kernpunten:

 • In het gebied Vijfhoven komt een bouwblok met ongeveer 40-50 woningen en ruimte voor een kinderopvang. De ontwikkelaar van het bouwblok wordt via een tender geselecteerd.
 • In nauw overleg met de kinderen en jeugd uit de buurt wordt een ontwerp gemaakt voor een nieuw speelpark.
 • De grondexploitatie voor het gebied wordt vastgesteld waarmee de financiële middelen voor de uitvoering beschikbaar komen.
 • Zowel de tender als het ontwerpproces voor het speelpark zullen in 2024 doorlopen worden.

Vijfhoven is onderdeel van de grotere Gebiedsontwikkeling Telderskade. In april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade en de bijbehorende Gebiedsvisie (RV21.0014). De doelstelling van de Gebiedsontwikkeling Telderskade is om invulling te geven aan de fysieke en sociale ambities uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest. Dit gebeurt door een gemengd stedelijk gebied te maken. Het gebied krijgt een hoge dichtheid van woningen, maatschappelijke functies en een hoogwaardige openbare ruimte die is gericht op spelen en bewegen.

De uitvoering gebeurt in meerdere deelprojecten met ieder hun eigen uitvoeringsbesluit. De deelprojecten Leonardocollege en Sportcomplex 1574 zijn inmiddels klaar. Voor het deelproject Huis van de Buurt Fase 1 heeft de raad in juni 2023 het uitvoeringsbesluit vastgesteld. Hierna volgen nog uitvoeringsbesluiten voor het ‘centrumgebied’ (naar verwachting in 2024) en Huis van de Buurt Fase 2 (naar verwachting in 2026).

Instemming sluiten overeenkomsten De Kopermolen 23.0519

Om de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving mogelijk te maken hebben de eigenaar van winkelcentrum De Kopermolen, Van der Vorm Vastgoed B.V., en de gemeente Leiden koopovereenkomsten gesloten. Het project bestaat uit het maken van een modern en compact winkelcentrum, het toevoegen van woningen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.

Het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk, dat in 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, is de basis van alle plannen. Deze koopovereenkomsten zijn de laatste stap om te komen tot afspraken over de realisatie van meerdere deelprojecten in en rondom De Kopermolen in de komende jaren. Deze aanvullende afspraken zijn in lijn met het vastgestelde gebiedspaspoort.

De 30% sociale huur in het gebied wordt vormgegeven in de tiny houses, in het gebouw van de huidige Lidl en op termijn in woningen elders op of nabij het winkelcentrum binnen het gebiedspaspoort. Het woongebouw aan de Ketelmeerlaan wordt ingevuld met woningen die met voorrang worden verhuurd aan starters en senioren uit de Merenwijk om zo ook de doorstroming in de wijk te bevorderen.

Direct na het afsluiten van de koopovereenkomsten worden de ruimtelijke procedures voor het woongebouw en de tiny houses doorlopen. Het verder uitwerken van de bouwplannen gebeurt in samenwerking met de omgeving, winkeliers en andere belanghebbenden. Op 23 november organiseren Van der Vorm en de gemeente een inloopavond waar omwonenden en andere geïnteresseerden via een brief voor uitgenodigd worden. De brief is ook te vinden op de webpagina Bewonersbrieven van de Gemeente Leiden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebouw De Kopermolen’ 23.0507

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebouw De Kopermolen’ voor zienswijzen vrij te geven. Dat betekent dat het bestemmingsplan zes weken lang te bekijken is. Binnenkort wordt dit bekendgemaakt in het Gemeenteblad (digitaal) en in de Stadskrant. Vanaf dat moment mag iedereen binnen de zienswijzentermijn een reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een woongebouw met maximaal 85 woningen mogelijk op de hoek van de Papiermolen met de Ketelmeerlaan. Deze locatie ligt nabij het winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk. De woningen zijn vooral bedoeld voor starters en senioren uit de Merenwijk. Het bouwen van dit woongebouw is onderdeel van de vernieuwingsplannen van het winkelcentrum De Kopermolen. De gemeente heeft hiervoor eerder een gebiedspaspoort opgesteld. Dit plan past daarbinnen.

Ontwerp omgevingsvergunning 8 Tiny houses Kopermolen 23.0510

In 2019 is voor de Kopermolen en omgeving het 'Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk' vastgesteld door de gemeenteraad. Het bevat de uitgangspunten en ambities voor de ontwikkeling van het winkelcentrum De Kopermolen en de directe omgeving. Een van de uitgangspunten is onder andere het realiseren van één extra laag op de hoek van het winkelcentrum met zicht op het park. Tevens is in het gebiedspaspoort ingegaan op het vernieuwen van het winkelcentrum en het vergroenen van het dak.

Met het realiseren van 8 tiny houses en toebehoren, zoals een kas en toegangspaden wordt invulling gegeven aan de uitgangspunten van het 'Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk'. Het planinitiatief is onderdeel van het project Vernieuwing winkelcentrum De Kopermolen.

Omdat deze ontwikkeling c.q. uitbreiding niet mogelijk is op basis van het vigerende bestemmingsplan, dient een planologische procedure te worden doorlopen.

Overige besluiten:

 • Slotwijziging 2023 23.0516
 • Ontwerpregeling 13de wijziging Gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst West-Holland 23.0518
 • Inspectierapport Archief- en Informatiebeheer (Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording – Uitvoering Archiefwet) 2020-2023 23.0513
 • Sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2023 23.0500
 • Beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers 2023 23.0502

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke raadsvragen van Partij Sleutelstad over ondersteuningsverklaringen bij verkiezingen 23.0499
 • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 4 oktober 2023) door raadsleden L. Delver en L. Raat (PvdD) over het langste visreservaat van Nederland 23.0504
 • Beantwoording schriftelijke vragen van Sebastiaan van der Veer (CDA) over verkeersonveilige situatie Lammenschansweg 23.0505