Collegebesluiten 14 maart

Over het volgende onderwerp is een persbericht verstuurd:

Vaststellen van tarieven sportaccommodaties 2023 23.0115

De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. Dit gebeurt op basis van de gemeentelijke begroting en komt in 2023 op 3,1%. Om het voor onze gebruikers overzichtelijk te houden is er dit jaar gekozen om de binnensport, buitensport en zwembaden hun eigen tarievenlijst te geven.

Daarnaast begrijpt het college goed dat veel verenigingen zich momenteel zorgen maken om de stijgende energieprijzen. Als gemeente staan we verengingen zo goed als mogelijk bij om financieel gezond te blijven. Daarom is bijvoorbeeld gekozen om de stijgende energieprijzen niet door te berekenen in de tarieven van de binnensportaccommodaties en komt er een subsidieregeling energiecompensatie voor verenigingen en stichtingen die te maken hebben met hoge energiekosten.

Collegevoorstel Huisvestingsproblematiek huisartsen – analyse en aanpak + Brief aan de raad 23.0099

In een brandbrief hebben de Leidse huisartsen aandacht gevraagd voor geschikte en betaalbare huisvesting. In de ambitie van de gemeente om een gezonde stad te willen zijn, spelen huisartsen een cruciale rol. Huisartsen zijn de poortwachter van de gezondheidszorg, spelen een belangrijke rol in het voorkomen van ziekte en kennen de inwoners als geen ander. Samen met huisartsen en de zorgverzekeraar wil de gemeente een actieve rol vervullen. Voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek van de Leidse huisartsen heeft het college van burgemeester en wethouders een aanpak vastgesteld, waarbij bij grotere bouwprojecten in de onderzoeks- en verkenningsfase bij ontwikkelende partijen wordt aangestuurd op de programmering van ruimte voor huisartsenzorg. Daarnaast gaat de gemeente samen met betrokken partijen kijken hoe vraag en aanbod van locaties voor huisvesting beter bijeen kunnen worden gebracht.

Collegebrief aan de raad over uitvoeren motie nota Leids religieus erfgoed en collegebrief aan het rijk over instandhouding religieus erfgoed 23.0065

Het college van burgemeester en wethouder informeert de gemeenteraad per brief over de uitvoering van de motie Proactieve houding ter bescherming van het religieus erfgoed. Deze motie werd een jaar geleden bij de behandeling van de nota Leids religieus erfgoed vastgesteld. Ook vraagt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan het Rijkaandacht voor de problematiek rondom de rijkssubsidies voor instandhouding van religieus erfgoed.

Overige besluiten

  • 1e technische wijziging Programmabegroting 2023 23.0119
  • Burgemeester- en collegevoorstel bij samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming 23.011

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 6 februari 2023) van raadslid Lianne Raat (Partij voor de Dieren) met betrekking tot circulaire economie, verder weg dan ooit? 23.0113