Collegebesluiten 14 juli

Over dit besluit is een apart persbericht beschikbaar:

Beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers 20.0338

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben de Beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers vastgesteld. Na de succesvolle invoering van statiegeldbekers tijdens Leidens Ontzet 2019 is het vanaf 2020 bij alle evenementen die buiten plaatsvinden verplicht om met statiegeldbekers te werken. De regels die al van kracht waren, zijn nu nader uitgewerkt en gelden ook voor marktstandplaatshouders bij Leidens Ontzet en de Lakenfeesten. De gemeente wil evenementen in de stad verder verduurzamen en de overgang naar een circulaire economie stimuleren. Het gebruik van statiegeldbekers vermindert de hoeveelheid (zwerf)afval en gaat het gebruik van (wegwerp)plastic en de wegwerpcultuur tegen. Leiden sluit hiermee aan op de Europese regelgeving om de effecten van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik op het milieu en op de menselijke gezondheid te voorkomen en te verminderen.

Intrekken verordening op de kamerbemiddelingsbureaus 20.0381

In 2014 is de Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus op initiatief van de raad vastgesteld. Deze verordening was bedoeld om via een vergunningenstelsel een aantal misstanden op de kamerbemiddelingsmarkt aan te pakken en zou een onderdeel moeten zijn van een totaal stelsel van maatregelen. De verordening is naar nu blijkt onvoldoende uitvoerbaar en onvoldoende juridisch handhaafbaar. Voorgesteld wordt op de verordening in te trekken. Hoewel er op dit moment wel een aantal instrumenten beschikbaar zijn die malafide activiteiten van o.a. kamerbemiddelingsbureaus kunnen tegengaan, is er nog geen sprake van een afgestemd en goed werkend stelsel. Dit stelsel wordt de komende maanden vormgegeven.

Visie Natuurlijke Leefomgeving: Basis in balans, Hart van Holland-gemeenten 20.02374

Leiden heeft samen met de Holland Rijnland gemeenten, de gemeente Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland de Visie Natuurlijke leefomgeving, Basis in balans opgesteld. Deze visie is een van de uitwerkingen van de Regionale agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland. De regio staat voor grote opgaven zoals de verstedelijkingsopgave, verandering in infrastructuur of de energietransitie. Deze opgaven hebben gevolgen voor het landschap. De visie ‘Natuurlijke leefomgeving, Basis in balans’ adviseert gemeenten belangrijke landschappelijke identiteiten als basis te behouden waarbij een gezonde leefomgeving voor alle natuur richtinggevend is. De principes in deze visie sluiten goed aan bij de ambities die Leiden heeft op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. De visie sluit aan op Leids vastgesteld beleid zoals de nota Versterken en verbinden van groen in Leiden, de Groene Kansenkaart, het Convenant klimaatadaptief bouwen en het Uitvoeringsprogramma 2020-2023: Leiden biodivers en klimaatbestendig.

Intentieovereenkomst herontwikkeling Werninkterrein 20.0363

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met ontwikkelaar/bouwer ABB Bouwgroep voor de herontwikkeling van het Werninkterrein. De gemeente en ABB Bouwgroep zien mogelijkheden voor de herontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein tot een gemengd stedelijk woonmilieu met circa 600 woningen, een mix van wonen, werken en recreëren. Inmiddels is al een participatietraject gestart om tot een gebiedsvisie Werninkterrein te komen met de kaders wat voor wijk hier ontwikkeld zal worden. De gebiedsvisie zal met een Kaderbesluit waarin alle condities waaronder de gemeente medewerking verleend aan de herontwikkeling ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit wordt nu voorzien begin 2021.

Afronding proces Handelshuis 20.0343 (7-7)

Het afgelopen jaar hebben Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden en het Cultuurfonds een proces voor versterking van de onderlinge samenwerking doorlopen. Momenteel werken de drie organisaties nauw samen aan het plan “Zomer in Leiden, met afstand de beste!”. Zij hebben in hun werkplannen en overlegstructuur wijzigingen aangebracht. Vanaf volgend jaar wordt één uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente met de drie organisaties, waarin de opdracht wordt vastgelegd waar ze gezamenlijk aan werken. Er zijn hiermee belangrijke stappen gezet voor een versterkte onderlinge samenwerking. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief en beschouwt daarmee dit proces als afgerond.

Vaststelling Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030 ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie 071 gemeenten’ 20.0353 (7-7)

De conceptstrategie 'Ruimte voor bedrijven in de regio 071' is een coproductie van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en bevat de ruimtelijke visie op bedrijventerreinen in de regio 071. De strategie is het vertrekpunt voor gemeenten en bedrijfsleven om het vestigingsklimaat in de regio te versterken en gezamenlijk te werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan duurzame verstedelijking. Er wordt duidelijkheid gegeven welke bedrijventerreinen de komende periode kunnen transformeren naar woon-werklocaties en voor welke bedrijventerreinen dit niet geldt, met nadrukkelijk aandacht voor thema’s als verduurzaming en klimaatadaptatie. Gestreefd wordt naar evenwicht tussen ruimte voor wonen en ruimte voor werken.
Aan ondernemers wordt zekerheid gegeven over het toekomstperspectief van hun locatie. De deelnemende gemeenten leggen in de strategie vast dat tot 2030 geen hectares bedrijventerrein in de regio verloren gaan als gevolg van transformaties. Ook zijn uitgangspunten en een handelingskader vastgelegd voor het compenseren van hectares bedrijventerrein. Hiermee wordt ondernemers duidelijkheid gegeven op welke manier compensatie zal plaatsvinden van verloren gegane hectares aan bedrijventerrein. Van 19 maart tot en met 21 mei 2020 heeft de formele inspraakprocedure plaatsgevonden. De inspraakreacties en de verwerking daarvan zijn weergegeven in een reactiedocument. De nieuwe conceptstrategie wordt, inclusief bijlagen 1 tot en met 4, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden van de regio 071 gemeenten.

Overige besluiten:

 • Stemlocaties verkiezingen 20.0373
 • Aanvragen digitale gehandicaptenparkeervergunning 20.0380
 • Regeling gebruik dienstvoertuigen 20.0368
 • Privacy-protocol registratie agressie- en geweldsincidenten en protocol Cameratoezicht 20.0366
 • Aanpassen komgrenzen Wegenwet en Wegenverkeerswet 20.0376
 • Verordening fysieke leefomgeving en intrekking en wijzigingen verordeningen 20.0384
 • Wijziging 2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020 20.0386
 • Collegebrief aanpak elektriciteitsvoorziening 20.0352 (7-7)
 • Reservering bedrijfskavel Groenoord (veld A1 & A2) 20.0350 (7-7)
 • BplusC: voortgangsbrief aan de raad, over huisvesting, financiën en aanbesteding 20.0320 (7-7)

Schriftelijke vragen:

 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid R. Storm (CDA), ingekomen op 11 juni 2020, over gestegen hulpvraag onder jongeren aangaande seksueel misbruik 20.0371
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden J. Bleijie en J. Heijnen (CDA), ingekomen op 2 juli 2020, over nieuwe horeca aan de Breestraat 20.0365
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden J. Heijnen (CDA) en P. Krol (CU), ingekomen op 6 april 2020, over handhaving verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014 20.0377
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Bleije (CDA), ingekomen op 2 juli 2020, over Biergarten WiBar 20.0387