Collegebesluiten 14 januari

Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020, besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen; kredietaanvraag voor de renovatie en uitbreiding van de school voor voortgezet speciaal onderwijs Het Metrum 20.0017

De Leidse schoolbesturen hebben aanvragen ingediend voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting die voor jaar 2020 noodzakelijk zijn. De aangevraagde voorzieningen zijn door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld.

De volgende voorzieningen zijn door het college goedgekeurd:

  • Om de geplande nieuwbouw van de basisscholen De Tweemaster en de Meerpaal op het Broekplein mogelijk te maken, is gedurende de bouw tijdelijke huisvesting noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor de benodigde financiën beschikbaar gesteld. Ook zijn er voor dit project de middelen toegekend voor de sanering van asbest tijdens de sloop van de bestaande opstal en voor het woonrijp maken van het perceel na de nieuwbouw van de scholen.
  • De gemeente heeft besloten extra middelen vrij te maken voor de realisering van een nieuw schoolgebouw voor het Leonardo College. Door de sterk gestegen bouwkosten bleek de nieuwbouw van de school niet binnen de oorspronkelijk geraamde middelen te kunnen worden gebouwd.
  • De school voor voortgezet speciaal onderwijs Het Metrum zal worden gerenoveerd en uitgebreid met vier praktijklokalen; dit wel onder voorbehoud van een positief besluit door de gemeenteraad over de financiering van dit project.
  • Tenslotte wordt door de gemeente de noodzakelijke eerste inrichting voor de nieuwe Internationale basisschool vergoed.

Afgifte ontwerp-vvgb voor Ypenburgbocht / Maredijk-locatie 20.0013

Het college is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 392 studentenappartementen (studio’s) aan de Ypenburgbocht/Maredijk. Voordat de zienswijzeperiode gestart kan worden, dient de gemeenteraad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen vrij te geven voordat het plan ter visie gelegd kan worden. Alvorens deze zienswijzeperiode gestart wordt, dient er eerst een molenbiotoopontheffing worden aangevraagd bij -en afgegeven worden door- de Provincie Zuid-Holland. Tijdens deze zesweekse zienswijzeperiode kan iedereen zijn of haar zienswijze op dit plan kenbaar maken.

Overige collegebesluiten:

  • Aanpassing regelingen, verordeningen en mandaten BAG, BGT en WKBP per 01-01-2020 voor VRIS-groep 2 naar SP71 i.v.m. de Regionale Informatievoorziening 20.0012
  • Benoeming voorzitter en leden Adviesraad Sociaal Domein Leiden 20.0016
  • Grondprijzenbrief 2020 20.0005 (7-1)

Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.