Collegebesluiten 14 december 2021

Over het volgende besluit wordt een persbericht verzonden:

Programma social impact 21.06135

De gemeente Leiden ziet dat de coronacrisis negatieve effecten heeft op inwoners en organisaties. Om de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk beperken, heeft Leiden het programma social impact opgezet. Dit programma is erop gericht om de negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op de stad zoveel mogelijk te beperken. Met het programma social impact zet Leiden zich de komende twee jaar in op opgaven op het gebied van kansengelijkheid, geldzorgen, fysieke en mentale gezondheid, taal- en digitale vaardigheden als gevolg van de coronacrisis. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de benodigde middelen hiervoor ter beschikking te stellen.

Vaststellen rapportage ‘De opbrengst van programma Kennisstad’ 21.0627

Vanaf 2012 is de gemeente Leiden begonnen met programma Kennisstad om beter samen te werken met de kennisinstellingen. Vanaf 2017 zijn het LUMC, de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden formeel samen gaan werken en in 2020 sloot Naturalis Biodiversity Center aan. Door gericht samen op te trekken, versterken we de positie van Leiden en de regio op het gebied van de kennisontwikkeling en de kenniseconomie. Nu is na 10 jaar het programma geëvalueerd. Het college van B en W stelt de rapportage ‘De opbrengst van programma Kennisstad’ vast en neemt de genoemde aanbevelingen voor een doorontwikkeling over.

In de evaluatie staat dat de goede samenwerking tussen de kennispartners leidt tot verschillende projecten en initiatieven, waar de kennisinstellingen en ook de stad van profiteren. Zoals ‘Leren met de Stad’, waarin met studenten gewerkt wordt aan een concrete aanpak van de uitdagingen van stad en inwoners. Weer een heel ander voorbeeld is de PIT aanpak (Preventief Interventie Team). Het PIT werkt in opdracht van de burgemeester en wethouder Jeugd en grijpt actief en preventief in om jongeren op het rechte pad te houden. De ervaringen worden direct meegenomen naar onderzoek en onderwijs. De komende jaren werken de partners van programma Kennisstad de thema’s ‘Gezondheid & Welzijn’, ‘Biodiversiteit & Duurzaamheid’ en ‘Cultureel Erfgoed’ uit. Volgend jaar als Leiden de titel ‘European City of Science’ voert, gaat het programma sterker inzetten op de relatie tussen kennisinstellingen en inwoners van Leiden, ook wel ‘citizen science’ genoemd. Ook gaat het programma nauwer samenwerken met het mbo en de gemeente Den Haag. Daarnaast zullen de kennisstadpartners op zoek gaan naar een efficiënte aansturings- en organisatievorm, waarbij ook de samenhang en afstemming met andere stakeholders en gremia meegenomen wordt.

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de evaluatie en de aanbevolen toekomstige acties.

Raadsvoorstel nota Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021 21.0629

Van 8 oktober tot en met 19 november 2021 heeft de inspraaktermijn plaatsgevonden voor de conceptnota ‘Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021’. Er zijn 12 inspraakreacties ontvangen. De reacties hebben geleid tot enkele aanpassingen in de nota Warenmarkt en retailbeleid Leiden 2021. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

  • in de inleiding van de nota wordt nader ingegaan op de uitdagingen waarvoor de binnenstad van Leiden gesteld staat;
  • in hoofdstuk 2 van de nota is een passage toegevoegd die ingaat op (de evaluatie van) de acties die zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Winkelnota 2018-2021;
  • er is een passage aan de nota toegevoegd waarin de consequenties van het toevoegen van de Apothekersdijk aan het zwerfmilieu wordt toegelicht;
  • de Hooglandse Kerksteeg wordt betrokken bij het gemengd milieu van de binnenstad;
  • aan de overzichtskaart van de winkelstructuur van de binnenstad zijn de bronpunten toegevoegd;
  • aan de nota is het beleidsvoornemen tot het formuleren van een ‘actieplan stegen en bronpunten in de binnenstad’ toegevoegd.

Het college vraagt de gemeenteraad de nota ‘Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021’ vast te stellen. Met de nota wordt ingezet op een toekomstbestendige retailstructuur met winkelgebieden die kunnen inspelen op de markttrends. Deze winkelgebieden bestaan uit de binnenstad, boodschappenwinkelgebieden en warenmarkten. Leiden wil landelijk aangeschreven staan als aantrekkelijke winkel- en marktstad. Dit bereiken we door de samenwerking tussen de (markt)ondernemers, bewoners, gemeente en andere belanghebbenden.

Vaststellen uitgebreide omgevingsvergunning Annie’s - Hoogstraat 1A 21.0631

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mee te werken aan de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw drijvend terras ten behoeve van H.E.M. Annie’s B.V, gelegen aan de Hoogstaat 1A te Leiden. Deze nieuwe omgevingsvergunning is in lijn met de overeenkomst die eerder door Annie’s, de gemeente en een aantal belanghebbenden is gesloten met als doel om het al lang lopende traject rondom het nieuwe gewenste terras bij Annie’s te dejuridiseren. Het college is blij dat het met dit besluit een lang lopend, deels juridisch, traject kan afsluiten en bedankt de betrokken partijen voor hun bijdrage.

Vaststellen nota Leids religieus erfgoed 2021, kaders voor de toekomst, na inspraak 21.0634

De conceptnota Leids religieus erfgoed, kaders voor de toekomst, heeft in de periode van 8 oktober tot en met 18 november 2021 in de inspraak gelegen. Er zijn 12 inspraakreacties binnengekomen. Een aantal insprekers heeft aanvullende informatie gegeven over een aantal gebouwen. Die is verwerkt in de nota. Het college heeft nu de nota van beantwoording van de inspraakreacties vastgesteld en biedt de nota ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De nota Leids religieus erfgoed gaat in op de toekomst van de monumentale – historisch waardevolle gebedshuizen. In de nota staan de waarden van de gebouwen beschreven (bijvoorbeeld de cultuurhistorische of stedenbouwkundige waarden). Ook staan in de nota kaders voor eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Beleidsregels inburgering en dienstverleningsovereenkomsten voor de uitvoering van inburgering 2022-2024 21.0624

Voor de uitvoering van de Inburgeringswet die ingaat per januari 2022, willen de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp samenwerken op het terrein van uitvoering en handhaving binnen deze wet. Met deze samenwerkingen willen de gemeenten voldoen aan hun wettelijke taak van de Inburgeringswet. Daarnaast worden de richtlijnen en bevoegdheden van het college uitgewerkt middels de beleidsregels inburgering 2022.

Wensen en bedenkingen Uitvoeringsprogramma 2022 Handhaving openbare ruimte 21.0632

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Jaarverslag 2021 en Uitvoeringsprogramma 2022 Handhaving openbare ruimte besproken en besloten het onderdeel Jaarverslag 2021 vast te stellen. Het college legt de onderdelen Team Handhaving, Handhaving in het nieuws / online en Uitvoeringsprogramma 2022 voor aan de gemeenteraad. Hierna neemt zij hier een definitief besluit over. Het jaarverslag en uitvoeringsprogramma zijn opgesteld aan de hand van de thema’s schone stad, bereikbare stad, veilige stad en aantrekkelijke stad. In het jaarverslag wordt normaliter verantwoording afgelegd over de inzet op deze thema’s. Het belangrijkste resultaat in 2021 is echter de inzet die het team heeft gepleegd op de controle en handhaving van de coronamaatregelen. De inzet rondom de coronamaatregelen loopt als een rode draad door het jaarverslag heen.

Overige besluiten

  • Collegevoorstel + Burgemeestersbesluit dienstverleningsovereenkomst archiefbeheer en -toezicht gemeente Oegstgeest 21.0622
  • Raadsvoorstel aanpassing verordening individuele studietoeslag 21.06126
  • Voorstel oninbaar verklaren vorderingen 2021 21.0633
  • Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen bij prestatieafspraken 2022 gemeente-woningcorporaties-huurders 21.0628