Collegebesluiten 14 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Vaststellen en ondertekenen samenwerkingsagenda ZZ en gemeente Leiden 18.0558 (11-12)

Gemeenten en zorgverzekeraars/zorgkantoren hebben invloed op het welbevinden van inwoners/verzekerden. Zij zijn gezamenlijk opdrachtgever en financier van partner organisaties in het sociale en medische domein. Zorg en Zekerheid en gemeente Leiden hebben een samenwerkingsagenda opgesteld om hierin verder samen op te trekken. De gezamenlijke visie is dat inwoners ondanks de uitdagingen in het leven volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Met de samenwerking wordt ingezet op het bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leefdomeinen. De agenda draagt bij aan positieve gezondheidswinst voor inwoners; passende zorg en ondersteuning; zorgen dat inwoners geen last hebben van financieringsschotten tussen verschillende wetten; betere samenwerking tussen zorg en welzijn. Hiertoe vindt structureel overleg plaats en worden gezamenlijke projecten vormgegeven en uitgevoerd, met inwoners en professionals in Leiden. Op langere termijn streven de gemeente en de zorgverzekeraar naar waar mogelijk een verschuiving van zware zorg naar lichtere zorg (welzijn en ondersteuning) en daarmee lagere kosten voor verzekeraar, gemeenten en daarmee ook de samenleving.

Nota van Uitgangspunten LEAD 18.0560 (11-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten LEAD met daarin de uitgangspunten en kaders voor de verdere uitwerking van het planinitiatief LEAD van ontwikkelaar RED Company. Om de Nota van Uitgangspunten LEAD op te kunnen stellen is in het derde en vierde kwartaal van 2018 in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer de 1e en 2e ronde van het participatieproces met belanghebbenden en belangstellenden doorlopen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het proces nu voldoende ver waarbij de verschillende belangen en belangstelling zorgvuldig in beeld zijn gebracht en vraagt nu aan de gemeenteraad om ten aanzien van het planinitiatief kaderstellende uitspraken te doen.

Zienswijze visie rijke groenblauwe leefomgeving Provincie Zuid Holland 18.0555 (11-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft in samenwerking met de colleges in Teylingen en Oegstgeest een zienswijze opgesteld op de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving van de Provincie Zuid Holland. De provincie introduceert in deze visie het icoonsoortenbeleid om in hun voortbestaan bedreigde soorten te beschermen en te bevorderen. In de gezamenlijke zienswijze wordt de gedeputeerde verzocht de blaarkop als icoonsoort in de visie op te nemen. De blaarkop is een oudhollands runderras dat van oudsher kenmerkend is voor het Leidse landschap en producent is van de melk voor de Leidse kaas en boter.

Informatiebrief college aan de raad inzake voortgang en planning Indoor Sportcentrum (ISC) 18.0562 (11-12)

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden informeert de gemeenteraad over de voortgang van de ontwerp en voorbereidingsfase en planning van de besluitvorming van het Indoor Sportcentrum (ISC). In een B&W brief informeert het college de raad over de stand van zaken in het project Indoor Sportcentrum en legt het college van burgemeester en wethouders de noodzaak uit om de gemeenteraad begin 2019 richtinggevende besluiten voor te leggen in een tussenbesluit, als opmaat naar het uitvoeringsbesluit (juni 2019).

Beantwoording brief NLB dd. 5-11-2018 Herontwikkeling Energiepark e.o. 18.0563 (11-12)

In het Beleidsakkoord van ons college van burgemeester en wethouders staat benoemd dat het Energiepark en het naast gelegen gebied rondom het Stadsbouwhuis, unieke kansen bieden om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw en kleinschalige evenementen. Nieuw Leids Bolwerk (NLB) heeft de gemeente verzocht de samenwerking met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) te beëindigen. Het college heeft besloten NLB per brief en persoonlijk te informeren over haar belang en verantwoordelijkheid om eerst de totstandkoming van

de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving af te wachten. Het college heeft het voornemen nieuwe afspraken te maken, die aansluiten bij de wijze waarop het participatietraject georganiseerd is en waarop de gebiedsvisie voorbereid wordt. In deze nieuwe afspraken zal de nadruk liggen op het inzetten van de kennis en ervaring van de MBEG op het gebied van cultuur in combinatie met herontwikkeling van monumenten. Dat betekent dat een vervolg van de samenwerking met de MBEG afhankelijk wordt van de uitkomst van het participatietraject en de uitkomst van de voorbereiding van de gebiedsvisie door de gemeente.

Naast de samenwerking met de MBEG onderzoekt de gemeente ook graag de mogelijkheden tot intensivering van de samenwerking tussen de gemeente en het NLB. Daarover gaat de gemeente op korte termijn met het NLB in gesprek.

Herbenoeming lid Leidse Milieuraad 2018 18.0559 (11-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een lid van de Leidse Milieuraad voor de maximale duur van zes jaar herbenoemd.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen Van Schaik (PvdD), ingekomen 29 oktober 2018, over opnieuw verstoring vogelnest door werkzaamheden 18.0543 (11-12)