Collegebesluiten 13 september

Gecoördineerde ontwerp-besluitvorming Kappa 22.0346

Binnen de Lammenschansdriehoek worden gelijktijdig verschillende projecten ontwikkeld. Het plan Kappa wordt één gebouw met het plan Omega, waarvoor het bestemmingsplan al is vastgesteld. Ook voor het plandeel Kappa heeft de ontwikkelaar de plannen nu uitgewerkt, waardoor nu gelijktijdig twee ontwerpbesluiten voor project Kappa ter inzage gelegd worden. Hier kunnen nu zienswijzen op worden ingediend. Het gaat om de volgende ontwerpbesluiten:

  1. Ontwerpuitwerkingsplan Lammenschansweg – Kappa;
  2. Ontwerp omgevingsvergunning Kappa - nieuwbouw van 161 appartementen en een ondersteunend programma van maximaal 540 m² aan commerciële en maatschappelijke functies (activiteit Bouwen), realiseren in- en uitrit (activiteit Maken van een inrit), met kenmerk Z/22/3407495 / 6204971 OLO.

Het plan Kappa wordt één gebouw met het plan Omega. Zo is er een gezamenlijke parkeergarage en een gemeenschappelijke daktuin. Hoewel beide plannen van twee verschillende ontwikkelaars zijn wordt het gebouw zo integraal mogelijk ontwikkeld door gebruik te maken van eenzelfde architect en wordt het gelijktijdig gebouwd. In totaal komen in het gebouw 275 woningen. Daarnaast wordt de huidige ontsluiting en nieuwe openbare ruimte rondom het plangebied klimaatadaptief, met veel aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting, groen en water ingericht.

Ontwerpbestemmingsplan Lammenschansweg – Zirro en Schouls 22.0344

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan van ontwikkelaar Ten Brinke LuBbro Ontwikkeling B.V. voor twee ontwikkelingen binnen de Lammenschansdriehoek vastgesteld. Dit is een nadere uitwerking van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (2019).  Op dit ontwerpbestemmingsplan “Lammenschansweg – Zirro en Schouls” kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het plan is om op de locatie langs de Lammenschansweg 138 (c,d,e,t) en het aannemersbedrijf Schouls aan de Kanaalweg, twee appartementencomplexen te ontwikkelen. De wens is om in totaal maximaal 780 woningen, commerciële en maatschappelijke functies, als bijvoorbeeld een gezondheidscentrum, te ontwikkelen. Het parkeren wordt gerealiseerd in inpandige parkeergarages. Beide plannen krijgen een groene binnentuin waar ontmoeting kan plaatsvinden. De binnentuin van Zirro wordt verbonden met de nieuwe openbare ruimte rondom het plangebied. De nieuwe openbare ruimte wordt na de bouw door de gemeente zelf klimaatadaptief, met veel aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting, groen en water ingericht.

Beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers 2022 22.0340

Het college van B&W en de burgemeester hebben de beleidsregels herbruikbare statiegeldbekers 2022 vastgesteld. Met dit besluit zijn de vorige beleidsregels geactualiseerd aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast is er een tekortkoming in de regels aangepast zodat het niet langer mogelijk is dat een horecagelegenheid die tijdens een stadsbreed evenement alleen een regulier terras zonder buitentap voert plastic wegwerpbekers gebruikt.

Sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2022 22.0341

Het college van B&W en de burgemeester hebben het sanctiebeleid herbruikbare statiegeldbekers 2022 vastgesteld. Met dit besluit is het vorige sanctiebesluit geactualiseerd aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast is er een tekortkoming in de regels aangepast zodat een horecagelegenheid die tijdens een stadsbreed evenement alleen een regulier terras voert, ook gesanctioneerd kan worden wanneer er wegwerpbekers worden gebruikt.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingekomen 21-07-2022) van raadslid T. Vos (Partij Sleutelstad) over woonoverlast in de Fortuinwijk 22.0337
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Antoine Theeuwen (SP), Antje Jordan (D66) en Martine van Schaik (PvdD) inzake subsidieaanvragen warmtepompen en energietransitie 22.0339