Collegebesluiten 13 oktober

Vaststellen Horecavisie 2020 20.0453

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ‘Horecavisie Leiden 2020’ na inspraak vastgesteld. Met deze visie zet het college in op: flexibiliteit voor ondernemers in de bedrijfsvoering, het creëren van een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid, een kwaliteitsverbetering in het horeca-aanbod door beperkte uitbreiding die afgestemd is op de behoefte en waar nodig inzetten op het aantrekken van bezoekers. Ook worden ondernemers gestimuleerd tot duurzaam ondernemen. Zo blijft Leiden een fijne stad om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Deze visie is tot stand gekomen met input van adviesbureaus, consultatie van ondernemers en hun vertegenwoordigers, een stadsenquête onder diverse gebruikers van de stad en consultatie van bewonersverenigingen. Nu het college de Horecavisie 2020 na inspraak heeft vastgesteld gaat de gemeenteraad het bespreken. Naar aanleiding van 27 inhoudelijke inspraakreacties is de Horecavisie 2020 aangepast op beperking van terrassen bij boutique hotels, beperking in het vrij te geven aantal hotelkamers tot 2023 en de criteria die worden gehanteerd bij de evaluatie in 2023.

Regionaal programma integrale aanpak laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024 20.0493

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Regionaal programma integrale aanpak laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024 voor definitieve vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Het programma sluit aan op de landelijke doelstellingen van het beleid met betrekking tot de bestrijding van laaggeletterdheid. Centraal staan een integrale aanpak waarbij laaggeletterdheid niet meer als een geïsoleerd probleem wordt benaderd en meer aandacht voor de doelgroep met Nederlands als moedertaal. Gemeenten kunnen in lokale uitvoeringsprogramma’s binnen de grenzen van het regionaal beleid een eigen invulling geven.

Overige besluiten:

  • Afronding Raamovereenkomst stedelijke herstructurering de Sleutels 20.0487
  • Aanpassing Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020 20.0497
  • Wijziging GR RDOG HM 20.0490
  • Eerste wijziging mandaatbesluit gemeente Leiden zelfstandigenregelingen 20.0488
  • Afwijking van het regionale Aanbestedingbeleid deklaagvervanging Willem de Zwijgerlaan 20.0499