Collegebesluiten 13 juli

Over de volgende onderwerpen wordt een persbericht verzonden:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Lammenschansweg-HOF36’ 21.0375

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bestemmingsplan ‘Lammenschansweg-HOF36’ aan de raad ter vaststelling aan te bieden. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van HOF36 mogelijk: een nieuw wooncomplex in het meest westelijk gelegen perceel in de Lammenschansstrip, deelgebied van de Lammenschansdriehoek. Dit betreft de locatie van de voormalige fabriek Avery Dennison, die afgelopen jaren is gebruikt als buurttuin. Het plan van ontwikkelaar Zinc Real Estate behelst het realiseren van een appartementencomplex, bestaande uit 444 appartementen, waarvan 126 sociale huur en maximaal 675 m² aan commerciële functies op de begane grond. Ook worden 205 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze plekken worden gecreëerd in de parkeergarage in het gebouw en maximaal 4 in de openbare ruimte van de nieuwe ventweg langs de Kanaalweg. Daarnaast wordt de huidige verkeersontsluiting binnen en rondom het plangebied aangepast. Tijdens het participatietraject heeft de buurt onder andere aangegeven dat meer aandacht nodig is voor groen in de openbare ruimte. Naar aanleiding daarvan zullen bewoners verder worden geïnformeerd over de uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte van met name de (groen)voorzieningen.

Evaluatie verkiezingen 2021 21.0392

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de raad gestuurd over de uitkomsten van de evaluatie van het proces rond de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum van 15, 16, en 17 maart 2021. Ondanks de bijzondere omstandigheden en de ‘dubbele’ verkiezingen zijn deze- mede dankzij de grote inzet van alle betrokkenen - over het algemeen goed verlopen. Uit de evaluatie komen wel een aantal aandachtspunten; op een aantal stembureaus was tijdelijk een tekort aan stembiljetten en zijn bij het referendum stempassen gedrukt op basis van een verkeerde peildatum. In de brief worden een aantal verbeterpunten genoemd, zo zullen de diverse werkprocessen uitvoeriger worden beschreven en herijkt en de werkzaamheden moeten gemeentebreed structureel beter worden ingebed.

College- en raadsvoorstel kaderbesluit Hoge Mors 21.0394

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit Hoge Mors vastgesteld en legt het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het Kaderbesluit beschrijft de kaders waarbinnen de plannen voor de nieuwe inrichting van een deel van de Hoge Mors verder worden uitgewerkt.

De riolering in een deel van de Hoge Mors is na ruim vijftig jaar aan vervanging toe. In de wijk ligt nu een gemengd rioolstelsel waar zowel het vuilwater als het regenwater in wordt afgevoerd naar de “afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)”. Dit gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor het relatief schone regenwater. Zo gaat straks alleen het vuilwater naar de zuivering, het regenwater stroomt in de sloten in de wijk. Hierdoor komt er meer capaciteit beschikbaar op de zuivering wat ingezet wordt voor het vuilwater van de Leidse woningbouwopgave. Ook de straten en stoepen worden vernieuwd. De openbare ruimte wordt klimaatadaptief ingericht, zodat de Hoge Mors bestand is tegen weersextremen zoals langdurige droogte, hevige regenval en hittestress. Waar mogelijk wordt bovendien extra groen aangelegd om de

biodiversiteit te vergroten. Ondergronds wordt ruimte gereserveerd voor een toekomstig warmtenet.

Participatie

In december vorig jaar hebben bewoners van de wijk via het Doemee-platform hun wensen en ideeën voor de wijk in kunnen dienen. De binnengekomen reacties zijn meegenomen bij het opstellen van het schetsontwerp. In mei en juni is het schetsontwerp gedeeld met de wijk en werden bewoners uitgenodigd om tijdens vier digitale bijeenkomsten hun vragen te stellen en ideeën te delen. Uit deze sessies en de reacties op Doemee zijn weer aanknopingspunten gekomen die mee worden genomen in de verdere uitwerking richting het voorlopig ontwerp. Diamantplein, Granaatplein en Onyxstraat. In een aparte fase binnen dit project wordt de herinrichting van het Diamantplein als Hart van de wijk meegenomen, samen met het biodivers vergroenen en klimaatadaptief maken van het Granaatplein. Bij voldoende budget voor het Granaatplein wordt ook de Onyxstraat meegenomen in deze opgave. Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad wordt voor beide fases een apart uitvoeringsbesluit voorbereid. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2023 begonnen worden met de realisatie van het project.

Overige besluiten

  • Erratum raadsvoorstel afdoening moties I 2021 21.0396
  • Wijziging achtervangovereenkomst WSW 21.0379
  • Raadsinformatiebrief herijking regionale Governance jeugd 21.0395
  • Vaststelling parapluherziening beleidsregels parkeren Binnenstad en Stationsomgeving 21.0390
  • Toepassen hardheidsclausule voor uitgifte parkeervergunning 21.0389
  • Intentieovereenkomst inzake Schipholweg 101 A-K te Leiden 21.0376
  • Reactie ontwerp bestemmingsplan Valkenhorst 21.0397

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 7 juni 2021) van raadsleden Tom Leest (VVD), Roeland Storm (CDA) en Antoine Theeuwen (SP) over zwemmen in Leids open water 21.0382
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 7 juni 2021) van raadsleden Krol (CU) en Van der Kaap (PvdD) over problemen in de uitvoering van het verkameringsbeleid 21.0380