Collegebesluiten 13 december

Over het volgende onderwerp is een persbericht verstuurd:

Schrappen kleureneis voor zonnepanelen in zuidelijke schil 22.0510

De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze het gebruik van zonnepanelen op daken wil stimuleren. In het beschermd stadsgezicht van de Zuideijke Schil (Professoren- en Burgemeesterswijk, Tuinstadwijk, Vreewijk) blijft het aandeel zonnepanelen achter. De Raad wil daarom de restricties die aan zonnepanelen zijn verbonden verminderen. In het beschermd stadsgezicht in de Zuidelijke Schil wordt de kleureneis voor rode zonnepanelen nu geschrapt uit het Welstandsbeleid.

Verordening verrekening bestuurlijke boete Wet inburgering gemeente Leiden 2023 22.0515

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld de Verordening verrekening bestuurlijke boete Wet inburgering gemeente Leiden 2023 vast te stellen. Met deze verordening wordt het mogelijk om opgelegde bestuurlijke boetes vanuit de Wet inburgering 2021 te verrekenen met de algemene bijstandsuitkering. De bestuurlijke boete hoeft dan niet ingevorderd te worden via een aanmaning of dwangbevel. Hiervoor hoeven dan geen kosten in rekening te worden gebracht. De gemeente is verplicht een bestuurlijke boete op te leggen als een inburgeraar zich niet houdt aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Inburgering. Dit gebeurt alleen als er sprake is van verwijtbaarheid. In Leiden is dit nog niet voorgekomen.

Uitstel van voorstel voor breed pakket aan woningmarktregulerende maatregelen 22.0523

Het college informeert de gemeenteraad over de vertraging van het voorstel voor het brede pakket aan maatregelen om de bestaande woningvoorraad te reguleren. Die maatregelen zijn de opkoopbescherming, goed verhuurderschap en een aanpassing van het verkameringsbeleid. De belangrijkste reden van deze vertraging is dat de herziening van de Huisvestingswet en het Wetsvoorstel goed verhuurderschap nog niet zijn behandeld in de Tweede Kamer, terwijl de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer kan leiden tot wijzigingen van het wetsvoorstel.

Aanvraag gemeentegarantie Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave, nieuwbouw 51 woningen Mariënpoelstraat 22.0521

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorgenomen besluit om een garantstelling af te geven aan Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave voor de nieuwbouw van 51 woningen aan de Mariënpoelstraat. De garantstelling biedt de stichting de mogelijkheid de financiering te bekostigen van de vernieuwing van het Boerhaavelaan-complex. Met deze vernieuwing wordt een grote duurzaamheidslag gemaakt.

Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave dient een maatschappelijk belang door het bieden van betaalbare huisvesting voor nationale en internationale promovendi en postdocs die zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit voorgenomen besluit wordt aan de gemeenteraad voorgelegd met het verzoek zijn wensen en/of bedenkingen hierover aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Zienswijze op ontwerp herziening Module Soortenbeleid 22.0419

Leiden kiest voor een heldere groene koers. Als stad staan we voor flinke opgaven op het gebied van wonen, klimaat, energie, economie, mobiliteit. In al deze opgaven is versterken en behouden van biodiversiteit in de stad een belangrijke verantwoordelijkheid. Leiden is blij met de integrale benadering van biodiversiteit in de Module Soortenbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Leiden dient wel een zienswijze in om aandacht te vragen voor biodiversiteit in grote ruimte vragende plannen zoals de woningbouwopgave en energietransitie. Er is behoefte aan concrete normen en verplichtingen vastgelegd in provinciaal of landelijk beleid, zodat toekomstige nieuwbouw structureel natuurinclusief wordt uitgevoerd. Dit ondersteunt de gemeente Leiden bij het werken aan een groene, gezonde en biodiverse stad.

Dienstverleningsovereenkomst Leiden International 22.0509

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst en de afspraken over de samenwerking, de rollen en de financiële bijdragen voor een professioneel en regionaal Expat Centre (ECL) tot 1 januari 2025 te verlengen. Met dit besluit is het Expat Centre vanaf 2023 geborgd voor Leiden en regio. Vanaf dat moment zal het verdergaan onder de naam ‘Leiden International Centre’.

In 2021 zijn de mogelijkheden voor de doorontwikkeling van het Expat Centre naar een international centre onderzocht. Een centraal punt waar internationals zoveel mogelijk kunnen regelen, is essentieel om het aantrekkelijk te maken voor deze groep om hier te komen en te blijven, vooral omdat 11,6% van de Leidenaren valt onder de term international. Dat wil zeggen: Leidse inwoners met een buitenlandse nationaliteit. Deze groep is niet meer de klassieke ‘expat’ (hoogopgeleide kenniswerker, voor een periode van ca. 4 jaar woonachtig in Nederland), maar veel meer divers geworden.

De samenwerkingspartners zijn: de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude, LUMC, Stichting Leiden Bio Science Park, Leiden Marketing en Universiteit Leiden.

Overige besluiten

  • Benoeming en dechargeverlening leden Leidse Milieuraad 2022 22.0512

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 15 november 2022) door raadslid Martine van Schaik (PvdD) over muskusrat klemmen in het wijkpark van de Stevenshof 22.0511