Collegebesluiten 13 april

Lokaal preventieakkoord 21.0194

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Leids preventieakkoord ‘Leiden Gezond en Vitaal’ vastgesteld. Met dit preventieakkoord zetten verschillende partijen zich samen met gemeente en inwoners in voor de gezondheid en vitaliteit van Leidenaren. Op 19 april wordt het akkoord door alle betrokken partijen ondertekend. Het Leids preventieakkoord sluit aan op het al bestaande Nationaal Preventieakkoord.

In het preventieakkoord ‘Leiden Gezond en Vitaal’ staan vier ambities centraal:

1. Partners werken vanuit een integrale aanpak samen en betrekken inwoners
2. Inwoners van Leiden hebben een gezond gewicht
3. Leidse jeugd groeit rookvrij op
4. Inwoners van Leiden zijn mentaal gezond

Deze ambities zijn uitgewerkt in concrete ideeën en acties die zich richten op het verder versterken van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Leiden. De focus hierbij ligt op de wijken Leiden Noord en Zuidwest waar relatief veel mensen wonen met gezondheidsproblemen. De ervaringen die hier worden opgedaan kunnen vervolgens mee worden genomen naar de andere wijken in de stad.

Ontwerpbestemmingsplan Lammenschansweg-HOF36 21.0192

Ontwikkelaar Zinc Real Estate is met de gemeente in overleg over het meest westelijk gelegen perceel in de Lammenschansstrip, deelgebied van de Lammenschansdriehoek. Dit betreft de locatie van de voormalige stickerfabriek Avery Dennison, die afgelopen jaren is gebruikt als buurttuin. Het plan van Zinc Real Estate behelst het realiseren van een appartementencomplex, bestaande uit 444 appartementen, commerciële functies op de begane grond en het realiseren van 205 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt de huidige ontsluiting binnen en rondom het plangebied aangepast. In vervolg op de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek (2019) en het plan van de ontwikkelaar heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een juridische vertaling van een deel van de strategie te maken en het ontwerpbestemmingsplan “Lammenschansweg-HOF36” vast te stellen. Op basis van dit ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend.

Lammenschansstrip - anterieure overeenkomsten ZINC, Ten Brinke en Kempeneers 21.0186

De Lammenschansdriehoek is aangewezen als locatie voor een nieuwe gebiedsontwikkeling conform de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek. Goede afstemming tussen de gemeente en de verschillende ontwikkelaars heeft ervoor gezorgd dat gemeente Leiden gelijktijdig vier anterieure overeenkomsten kan afsluiten voor verdere uitwerking en realisatie van deze in mei 2019 geactualiseerde Ontwikkelstrategie. Dit is een doorbraak voor de ontwikkeling van het zuidelijk deel van de Lammenschansstrip, het deelgebied van de Lammenschansdriehoek langs de Lammenschansweg. Voor vier locaties, samen goed voor circa 1.400 woningen met een groot deel sociale huur, heeft de gemeente onder meer afspraken gemaakt over de bestemmingsplanprocedures die binnenkort van start zullen gaan. Hiermee is een grote stap gezet om ook dit deel van de Lammenschansdriehoek te transformeren tot levendige stadswijk.

Burgemeestersbesluiten 21.0205:

  • Op donderdag 8 april is op last van burgemeester Lenferink een woning aan de Plantijnstraat gesloten. De woning is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet. Uit informatie van de politie bleek dat er in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij was aangetroffen. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten werden er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt ten behoeve van het kweken en telen van softdrugs. Het bedrijfsmatig telen van hennep kan niet los worden gezien van de grootschalige handel daarin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning voor zes maanden gesloten.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Bleijie (CDA), ingediend 5 maart, over sluiting Ipse de Bruggen locatie Oegstgeest 21.0197
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. Klever (PvdA) over de TONK-regeling 21.0198
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid L. Raat (PvdD), ingediend 2 maart, over het gebruik van bouwpuin vervuild met plastic voor het verharden van wandelpaden 21.0178
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. van Schaik (PvdD), ingediend 2 maart, over de Kommarotonde  21.0162