Collegebesluiten 12 mei

Ontwerpwijzigingsplan Bloemistenlaan 50a - 51 20.0205

Het ontwerpwijzigingsplan voor de locatie Bloemistenlaan 50a – 51 is vrijgegeven zienswijzen. Dit betekent dat de gemeente de volgende stap zet in de herontwikkeling van deze locatie in de Tuinstadwijk. Het wijzigingsplan maakt de herontwikkeling van de twee bestaande bedrijfspanden aan de Bloemistenlaan 50a – 51 mogelijk. Beide panden zullen worden gesloopt en plaats maken voor 33 nieuwe woningen. Het plan zet in op 22 grondgebonden woningen en 11 levensloopbestendige appartementen. Alle woningen worden energieneutraal gebouwd, waarbij ook aandacht is voor circulair bouwen. Tot slot wordt een half verdiepte parkeerkelder gerealiseerd voor het stallen van auto’s.

Afvalstoffenverordening 2020 en verzameluitvoeringsbesluit 20.0203

Hoe we in Leiden het afval inzamelen, welk afval gescheiden kan worden voor hergebruik en wie het mag inzamelen, staat in de Afvalstoffenverordening. De regels in deze verordening zijn aangepast zodat ze beter aansluiten bij de huidige ontwikkelingen, zoals meer recycling en afvalpreventie, en nieuwe technieken van afvalverwerking, waaronder nascheiding van kunststof, metaal en drankkarton. Nieuw is ook het gebruik van de JA-sticker voor ongeadresseerde reclamefolders. Inwoners die deze folders willen blijven ontvangen, moeten straks een sticker op hun brievenbus plakken. Huis-aan-huisbladen en bewonersbrieven mogen straks nog wel worden bezorgd in brievenbussen zonder sticker. De Afvalstoffenverordening is na inspraak is vastgesteld en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college heeft de regels uit de nieuwe verordening uitgewerkt in het Verzameluitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2020.

Beleidsregels en convenant Landelijke toegang maatschappelijke opvang 20.0202

De gemeente Leiden is voornemens het convenant Landelijke toegang maatschappelijke opvang van de VNG te ondertekenen. In dit convenant wordt geregeld dat iedere gemeente inwoners voor de eerste opvang uit heel Nederland moet toelaten tot de maatschappelijke opvang. Zodra helder is in welke gemeente de inwoner is ingeschreven vindt, na de eerste opvang, doorverwijzing naar deze gemeente van herkomst plaats. In Leiden was dit al zo geregeld maar met dit landelijke convenant gaan ook andere gemeenten volgens deze richtlijnen werken.

Intrekken raadsvoorstel 19.0138 warmteplan STEO 20.0174

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om het voorstel voor het Warmteplan STEO (Stationsgebied en omgeving) in te trekken. Aanleiding hiervoor is dat er ontwikkelingen met betrekking warmtevoorziening gaande zijn, die niet meer in lijn zijn met de voorgestelde aanpak in het Warmteplan. Op korte termijn worden alternatieve oplossingsrichtingen uitgewerkt en indien van toepassing krijgt de gemeenteraad een nieuw voorstel voor het Warmteplan STEO ter besluitvorming voorgelegd.

Regionaal inkoopplan jeugdhulp 20.0197

Voor de gemeenten in Holland Rijnland is een regionaal inkoopplan voor specialistische jeugdhulp vanaf 2021 opgesteld. Dit is een concretisering van het programmaplan Zorgaanbod Leidse regio waarin de ambities, speerpunten en ontwikkelopgaven zijn benoemd die de gemeenten de komende jaren voor ogen hebben voor de jeugdhulp. De gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkelopgaven en gaan hiervoor de komende periode met elkaar én met de cliënten in gesprek.

De belangrijkste punten voor de jeugdhulp zijn dat het kind en gezin centraal staan, dat hulp dichtbij de leefwereld van het kind georganiseerd wordt en dat er integraal wordt samengewerkt zodat het gezin als geheel ondersteuning krijgt. Deze punten zijn vertaald naar ambities en inkoopdoelen op basis waarvan de jeugdhulpaanbieders een plan van aanpak kunnen schrijven. Zo kan betere kwaliteit van de jeugdzorg en goede bedrijfsvoering van de hulpaanbieder worden geborgd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het regionaal inkoopplan specialistische jeugdhulp op 28 april vastgesteld. Voor een goede gezamenlijke uitvoering van het inkoopplan moeten alle colleges van de afzonderlijke gemeenten in Holland Rijnland positief besluiten.

Overige besluiten:

  • Schoenenregeling 2020 20.0199
  • Vergunning tijdelijke verhuur Opaalstraat 3 en Vijf Meilaan 210 20.0204
  • Voorstel zienswijze ontwerpbegroting 2021 Servicepunt71 20.0217
  • Zienswijze jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020, conceptbegroting 2021-2024 BSGR 20.0216
  • Vaststellen bestemmingsplan Statendijck 20.0207
  • Advies maatregelen openstellen Kinderboerderij Merenwijk 20.0226

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Heijnen (CDA), ingekomen 14 april, over de aangepaste participatie LEAD 20.0213
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid Kersten (PS), ingekomen 28 april, over ongewenste en onnodige aspecten van de experimenten met en de herlocatie van de woensdag- en zaterdag-markt in de Leidse binnenstad 20.0224