Collegebesluiten 12 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Bestuurlijke reactie op NRD MIRT-verkenning verbreding A4 19.0063

Het college van burgemeester en wethouders geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aandachtspunten mee voor het opstellen van de Milieueffectrapport procedure (MER). De aandachtspunten zijn samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam – Voorburg en Voorschoten opgesteld. In de MER-procedure worden de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14.

Concept Beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum (ISC) 19.0056

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Concept-Beeldkwaliteitsplan Indoor Sportcentrum vrijgegeven voor het indienen van inspraakreacties Voor het project Indoor Sportcentrum dient een beeldkwaliteitsplan opgesteld te worden aan de hand waarvan de uiteindelijke plannen worden getoetst.

Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte 2019 na wensen en bedenkingen 19.0054

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte 2019 (UPH 2019) vastgesteld. Door de gemeenteraad zijn geen wensen of bedenkingen geuit op het stuk. Het UPH 2019 is naar aanleiding van de behandeling in de raad dan ook niet gewijzigd. In het UPH 2019 zijn de gewenste maatschappelijke effecten in de openbare ruimte het uitgangspunt; de te behalen resultaten worden expliciet benoemd. De resultaten worden benoemd aan de hand van vier thema’s: Schone stad, Bereikbare stad, Veilige stad, Aantrekkelijke stad. Naast de reguliere inzet van handhaving liggen de accenten in 2019 onder andere op de inzet van handhavers in burger, toezicht en handhaving op het water op basis van de nieuwe Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening en een gerichtere en meer planmatige ketenaanpak op controle van de drank- en horecawet.

Vaststelling evenementenkalender 2019-2020 en besluit eindtijden 19.0051

Het college van burgemeester en wethouders heeft de evenementenkalender 2019 – 2020 vastgesteld. De evenementenkalender is een planningsinstrument, waarbij locaties gereserveerd worden voor organisatoren van evenementen. Hierdoor zijn organisatoren en omwonenden vroegtijdig op de hoogte van voorgenomen evenementen. Indien meerdere organisatoren een evenement willen organiseren op dezelfde locatie, dan hebben organisatoren met een reservering voorrang op organisatoren zonder een reservering. Bij een daadwerkelijke aanvraag om een evenementenvergunning wordt pas getoetst of een evenement daadwerkelijk op die gereserveerde locatie kan plaatsvinden, en welke voorwaarden er dan aan het evenement gesteld moeten worden. De evenementenkalender komt tot stand op basis van reserveringen van organisatoren. De reserveringen zijn getoetst aan het aantal toegestane evenementen per jaar per locatie volgens het Evenementenbeleid 2013-2018 en de Tussentijdse evaluatie Evenementenbeleid 2013-2018. Daar waar een reservering in strijd was met het beleid, is er in overleg met de betreffende organisatoren naar een oplossing gezocht. Onderdeel van het afhandelingstraject is het ter inzage leggen van de uiteindelijke aanvraag voor zienswijzen. Organisatoren van buurtfeesten/buurtbarbecues hoeven geen vergunning aan te vragen. Een melding volstaat.

Voor het toestaan van een afwijkende eindtijd dient de burgemeester een apart besluit te nemen. Op grond van het geldende evenementenbeleid wordt voor de Koningsnachtviering 26 april een eindtijd van 01.00 uur toegestaan en tijdens de Lakenfeesten wordt naar keuze van de organisator op één van de avonden, vrijdagavond 21 juni of zaterdagavond 22 juni, een eindtijd van 01.00 uur toegestaan. Hiervoor dient de burgemeester een apart besluit te nemen. Daarnaast heeft de burgemeester besloten om voor de Oud & Nieuwviering Lammermarkt op woensdag 1 januari 2020 een eindtijd van 03.00 uur toe te staan. In het kader van crowdmanagement wordt op vrijdag 26 april, zaterdag 27 april, een zogenaamd “uitblusuurtje” toegestaan. Onder een uitblusuurtje wordt verstaan dat de tap na de eindtijd van het evenement nog een uur open mag zijn.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Nota van Uitgangspunten Turkooislaan 19.0057

Het college van burgemeester en wethouders legt de Nota van Uitgangspunten voor Turkooislaan 131 voor aan de gemeenteraad. De Raad Bouwontwikkeling wenst de locatie aan de Turkooislaan 131 te herontwikkelen. De gemeente Leiden steunt dit initiatief vanuit de verstedelijkingsopgave en de woningbehoefte. Op de locatie kunnen tussen de circa 100 en 150 kleine appartementen worden gerealiseerd. De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders aan waarbinnen de locatie tot definitieve ontwikkeling kan worden gebracht.