Collegebesluiten 11 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Grondreserveringsovereenkomst Lead 18.0363 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een perceel gemeentegrond direct grenzend aan de (deels voormalige) eigendommen van KPN en Monuta aan de Willem de Zwijgerlaan voor de periode van zes maanden exclusief te reserveren voor ontwikkelaar RED Company. De gemeente Leiden heeft hiervoor een grondreserveringsovereenkomst met RED Company gesloten. In deze periode van exclusiviteit wordt het planinitiatief LEAD bestaande uit een woongebouw van circa 550 woningen van RED Company nader op ruimtelijke haalbaarheid onderzocht en wordt via een uitvoerig participatieproces het maatschappelijke draagvlak verkend.

Haalbaarheidsonderzoek wijksportpark 18.0364 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek en participatieleidraad wijksportpark Roomburg vastgesteld. De gemeente Leiden voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar de mogelijkheden van een wijksportpark in de Professoren- en Burgemeesterswijk. De uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg zijn ook onderdeel van het onderzoek, in combinatie met andere functies voor de wijk. Dit onderzoek levert verschillende scenario’s op en inzicht in thema’s als ruimtelijke inpassing, verkeer, groen, duurzaamheid en financiën. Om tot gedragen onderzoeksresultaten te komen, is een participatietraject gestart. Vertegenwoordigers van onder andere sportclubs, kinderopvang, scholen en bewoners van de Professoren- en Burgemeesterswijk nemen hieraan deel. Dit besluit vervangt het eerdere besluit Haalbaarheidsonderzoek Uitbreiding Hockey (18.0126) na het besluit van de gemeenteraad dat De Vliet niet meer aan de orde is als mogelijke locatie voor hockey.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid P.C. Krol (CU), ingekomen 19 juli 2018, over de grondslag voor de verlening van een omgevingsvergunning voor het gebruik van de panden op de Levendaal 2 en Steenschuur 16 voor een hostel. 18.0356 
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid F. Zevenbergen (VVD) ingekomen 30 juli 2018, over belediging politie na optreden tegen overlast. 18.0365