Collegebesluiten 11 oktober

Vaststellen Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2023-2027 22.0408

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het beleidsplan voor de vergunningverlening, het bouwtoezicht en de juridische handhaving van de bebouwde ruimte vast te stellen. Het college geeft in dit beleidsplan de hoogste prioriteit aan constructieve veiligheid, brandveiligheid en de bescherming van monumenten en bomen. Ook wordt in dit beleidsplan stilgestaan bij de voorbereidingen van de gemeente gelet op de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2023. Voor de Wkb is bepaald dat het toezicht op kwaliteitsborgers risicogestuurd en steekproefsgewijs zal plaatsvinden.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023; besluitvorming op aanvragen van schoolbesturen 22.0398

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen van scholen voor basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs geld aanvragen voor het opknappen en verbeteren van hun schoolgebouwen. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt deze aanvragen op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. De gemeenteraad stelt waar nodig kredieten beschikbaar. De volgende onderdelen voor 2023 zijn door het college toegekend: de renovatie van het schoolgebouw van De Zwaluw aan de Antoinette Kleynstraat 8, een aanvullend krediet voor de renovatie en uitbreiding van Het Metrum gelegen aan de Schubertlaan 131 en het nemen van akoestische maatregelen in twee gemeentelijke gymzalen. De aanvraag van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) voor de vernieuwbouw van het schoolgebouw van ’t Klankbord aan de Antoinette Kleynstraat 6 is afgewezen.

Ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 22.0397

De gemeente Leiden ondertekent het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025. De gemeente Leiden blijft hiermee de markt een duwtje in de maatschappelijk verantwoorde richting geven. De inzet van de Gemeente Leiden draagt bij om via opdrachtgeverschap en inkopen de maatschappelijke ambities uit het eerder vastgestelde MVI-Actieplan 2.0 verder te realiseren. De door ons gekozen thema’s zijn: CO2-reductie, Circulair en Social Return On Investment (SROI).

Voortgangsrapportage nieuwbouw Combinatiebad - IJshal De Vliet en Indoor Sportcentrum Leiden 4e kwartaal 2022 22.0407

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voortgangsrapportage nieuwbouw Combinatiebad - ijshal De Vliet 4e kwartaal 2022 en Indoor Sportcentrum Leiden aan de gemeenteraad van Leiden vastgesteld.

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 1 september 2022) van raadsleden Thijs Vos en Eli de Graaf (Partij Sleutelstad) over verbetering van het waarderingsproces van de WOZ door de BSGR 22.0396
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 24 augustus 2022) van raadsleden Thijs Vos en Eli de Graaf (Partij Sleutelstad) inzake de ‘big, bad, bureaucratic bench battle’ Oude Singel 22.0403