Collegebesluiten 11 mei

Over de volgende besluiten wordt een persbericht verstuurd:

  • Energiepark - Kaderbesluit 21.0230

Gecoördineerde besluitvorming LEAD 21.0250

Het planinitiatief LEAD Leiden voorziet in de realisatie van 580 woningen waarvan tenminste 25% sociale huurwoningen en een ondersteunend programma van maximaal 600 m2 aan commerciële en maatschappelijke functies in de plint. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en toekomstgerichte mobiliteit naast de parkachtige inrichting van de woonomgeving. Ook wordt voorzien in de nieuwbouw van een schakelstation voor KPN, de oude voorziening in het plangebied wordt dan gesloopt. Na de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten LEAD in 2019 zijn de plannen verder uitgewerkt. In december is de gecoördineerde voorbereidingsprocedure gestart en zijn een viertal ontwerpbesluiten ter inzage gelegd, waarop zienswijzen zijn ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen die zijn ingediend tegen deze gecoördineerde ontwerpbesluiten. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om eveneens in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan LEAD gewijzigd vast te stellen. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kunnen de gecoördineerde omgevingsvergunningen worden verleend.

Aanwijzing gebieden verbod gebruik en verbod venten distikstofoxide (lachgas) 21.0245

Oneigenlijk gebruik van lachgas kan de openbare orde en de openbare veiligheid verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken. Ook de verkoop en handel van lachgas kan de openbare orde verstoren. Omdat is gebleken dat in de openbare ruimte van de gehele gemeente Leiden in meer of mindere mate sprake is van overlast door gebruik en door venten van lachgas, is het, mede om verplaatsing van de problematiek te voorkomen en om effectief optreden mogelijk te maken, noodzakelijk om de gehele gemeente Leiden aan te wijzen als gebied waar het verboden is lachgas te gebruiken en te venten. Gelet op dit besluit is een eerder aanwijzingsbesluit tot een verbod op het gebruik van lachgas ingetrokken.

Huisvestingsopties bibliotheek Leidse binnenstad 21.0235

Samen met BplusC werkt de gemeente aan een moderne bibliotheek in een duurzame en betaalbare accommodatie in het centrum van de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een verkennend onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden van (her)huisvesting van de bibliotheek, die zich moet onderscheiden door functionaliteit en betaalbaarheid. Het verkennend onderzoek naar de beste locatie voor de bibliotheek wordt in drie fases uitgevoerd. De eerste fase is het opstellen van een programma van eisen van de moderne Leidse bibliotheek. In fase 2 wordt de haalbaarheid van de samenwerking tussen BplusC en de Stadsgehoorzaal verder bekeken en in fase 3 wordt op basis van de verzamelde informatie de geschiktheid van verschillende opties voor de locatie van de bibliotheek onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke externe deskundige in opdracht van de gemeente Leiden.

Aanhuur Fietsenstalling Breestraat-Mosterdsteeg 21.0248

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de nieuwe inpandige fietsenstalling op de hoek van de Breestraat en Mosterdsteeg voor een periode van ten minste tien jaar aan te huren. De toevoeging van een ondergrondse fietsenstalling op deze locatie maakt het voor bezoekers aan de Breestraat en directe omgeving, zoals de markt mogelijk om hun fiets veilig en droog te stallen. Bovendien wordt de parkeeroverlast van fietsen op de stoep en stegen teruggedrongen. Hiermee wordt de openbare ruimte aantrekkelijker en ontstaat meer ruimte voor voetgangers om veilig en vlot over de stoep en door de stegen te lopen. Ook wordt het laden en lossen voor winkels makkelijker. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een veelgehoorde wens van bezoekers en ondernemers in de binnenstad. De toevoeging van deze stalling stimuleert het gebruik van schoner vervoer voor een bezoek aan de binnenstad. De financiering van de aanhuur, de afschrijvingen en het beheer en onderhoud komen deels uit de Parkeerreserve en deels uit de bestaande begroting. Naar verwachting is de Mosterdsteeg-fietsenstalling eind 2022 gereed voor gebruik.

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel plankosten busterminal inpassing Terwee locatie niet terugstorten 21.0246
  • Zienswijze Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst West-Holland 21.0240
  • Zienswijze Concept Begroting 2022 Holland Rijnland - Z/21/3253618 21.0251
  • Wonen Boven Winkels mei 2021 21.0201

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J. Bleijie (CDA) ingediend op 6 april 2021 over het ontbreken van pilots in Leiden voor openstelling cultuursector 21.0253