Collegebesluiten 11 juli

Herziening Inrichtingseisen Terrassen; Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2019 19.0353 (9-7)

Het college heeft als doelstelling in het collegeakkoord vastgesteld dat zij een vermindering willen van regeldruk en onnodige regels willen schrappen. Er kwamen signalen uit de stad dat de ondernemers de terrasregels te beklemmend vonden. Daarom zijn in deze regels met inachtneming van de kwalitatieve uitstraling van deze terrassen in de openbare ruimte aangepast en versoepeld. Er is o.a. meer vrijheid gekomen in kleurgebruik, er zijn minder regels als het gaat om welke type objecten er op de terrassen mogen staan en ook is er meer mogelijk op het gebied van reclamevoering. Een groot deel van de input voor deze aanpassingen komt vanuit de horecaondernemers zelf, via het bestuur van de Koninklijke Horeca NL. Tevens is de input van het Centrum Management Leiden meegenomen. Bij de uiteindelijke invulling van de regels rekening gehouden met zowel wensen van de horecaondernemers als met inpassing van de terrasinrichting in onze prachtige historische (binnen-)stad. Tot slot is het gebruik van ecoglazen in de regels toegevoegd.

Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 19.0351 (9-7)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de conceptnota beleidsplan ‘Werk en Participatie’ 2019-2023 vastgesteld en ter inspraak voorgelegd. In dit beleidsplan worden de Leidse kaders uitgewerkt op gebied van werk en participatie. Hiermee geeft de gemeente Leiden uitvoering aan de Participatiewet en de aanpalende wet- en regelgeving. Het plan bouwt voort op de bevindingen uit de beleidsevaluatie Participatiewet 2019 en de ambities van het college uit het beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ 2018-2023. De focus in het beleidsplan ligt op het realiseren van duurzame banen en een inclusieve arbeidsmarkt. Het college biedt daarbij ondersteuning aan mensen voor wie werk nog niet haalbaar is. Het doel is dat alle Leidenaren meedoen in de samenleving, ook de mensen die nu langs de zijlijn staan. De inspraakperiode is vastgesteld voor 7 weken. Vervolgens zal het beleidsplan worden aangeboden aan de raad.

Concept deelverordening subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020 voor inspraak 19.0349 (9-7)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de deelverordening Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020 vastgesteld en geeft deze vrij voor inspraak. Er is een nieuwe subsidieregeling gemaakt met aanbevelingen uit de evaluaties van de Subsidieregeling Wijkinitiatieven en de Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting. Beide regelingen zijn nu samengevoegd. Na de zienswijzeperiode wordt in het najaar een eventueel aangepaste deelverordening aan de gemeenteraad voorgelegd. De nieuwe subsidieregeling gaat per 1 januari 2020 in.

De subsidieregeling faciliteert maatschappelijke initiatieven met financiële steun als zij bijdragen aan het bevorderen van emancipatie, participatie, sociale samenhang of leefbaarheid in een wijk of buurt in Leiden of als het een maatschappelijk initiatief is van een jongere jonger dan 27 jaar. De inspraakperiode is 6 weken en start op 15 augustus.