Collegebesluiten 11 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Brug Poelgeest; verwerving perceel water Haarlemmertrekvaart 18.0536 (27-11-2018)

De burgemeester heeft besloten de wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte te machtigen om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen met Padox Beheer B.V. om te komen tot verwerving van het perceel water van de Haarlemmertrekvaart, ter plaatse van de voorziene locatie van de brug Poelgeest.

Sluiting 6 mnd Café Oz Lage Rijndijk 12B intrekking drank- horeca- en aanwezigheidsvergunning 01.8102 (26-11-2018)

De burgemeester heeft besloten op grond van artikel 18 lid 1 van het Horecasanctiebesluit 2018 Café Oz, gevestigd Lage Rijndijk 12B, voor 6 maanden volledig te sluiten. De sluiting betreft de periode van zaterdag 22 december 2018 tot en met zaterdag 22 juni 2019. Deze sanctie volgt op de constatering van illegaal gokken in het café. Aangezien er sprake is van stelselmatig illegaal gokken in het café en dit verwijtbaar is aan de ondernemer wordt ook zijn drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten ingetrokken.

Projectopdracht Renovatie Trien Semlerstraat 18.0578 (18-12-2018)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht voor de renovatie van woonwagenlocatie Trien Semlerstraat vastgesteld.

De woonwagenlocatie aan de Trien Semlerstraat is in 1990 opgeleverd en de bouwkundige kwaliteit van de meeste (huur)woonwagens voldoet niet meer aan de huidige eisen. Ook is in de loop der jaren, door - niet vergunde - aanbouwen, risico op brandoverslag ontstaan.

Dit is een onwenselijke situatie en voor de gemeente als eigenaar en verhuurder aanleiding om de komende tijd onderzoek te doen naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van renovatie van de woonwagenlocatie. Hierbij is het uitgangspunt, mits blijkt dat het binnen de (bouw)regelgeving te realiseren is, dat het huidige aantal standplaatsen op de locatie behouden blijft.

Vanwege het onderzoek worden de vier vrijgekomen standplaatsen op de Trien Semlerstraat vooralsnog niet opnieuw verhuurd, om bij een renovatie ‘schuifruimte’ te hebben.

Voortgangsrapportage wijkaanpak 2018 18.0571 (18-12-2018)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de raad gestuurd over de wijkaanpak. Deze brief is een voortgangsrapportage 2018 met daarin de stand van zaken van onder andere de wijkvisies, de integrale gebiedsgerichte aanpakken, toezeggingen tijdens de behandeling van de verordening wijk- en buurtverenigingen en de financiën van de wijkaanpak.

Werninkterrein 18.0592 (18-12-2018)

Door het college van burgemeester en wethouders wordt aan de raad voorgesteld af te zien van verdere verwerving van het perceel van het Werninkterrein gelegen aan de Amphoraweg. De huidige erfpachter is voornemens het perceel te verkopen aan een marktpartij. Deze marktpartij neemt de planontwikkeling ter hand met als doel op het Werninkterrein woningen te realiseren.

Langer Zelfstandig Wonen - Wooncoach 18.0596 (18-12-2018)

Het college van burgemeester en wethouders erkent passend wonen en het bevorderen van de doorstroming als een belangrijke opgave. Daarom is op 22 augustus 2017 toegezegd te starten met een analyse wooncoach: Langer zelfstandig wonen- Toepassingen voor Leiden. Voor een vertaling naar concrete acties is in november 2018 een adviesrapport opgeleverd met als titel: “Advies over mogelijkheden ouderen te informeren en ondersteunen bij prettig en passend wonen”. De conclusie is dat met de uitbreiding van de werkzaamheden van de ouderenadviseurs kan worden voldaan aan de wens om ouderen te informeren en te stimuleren om tijdig na te denken over hun woonsituatie. Het aanstellen van een aparte wooncoach is daarmee niet nodig.

Beleidsplan Armoedebeleid Leiden 2019-2022 18.0598 (18-12-2018)

Het college van de gemeente Leiden wil het armoedebeleid vernieuwen. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

De gemeente hanteert een brede definitie van armoede. Armoede is breder dan alleen inkomensachterstelling. Armoede is een complex van achterstanden die elkaar onderling versterken en een kloof slaan met de rest van de samenleving. Het gaat om achterstanden in gezondheid, werken, wonen, opleiding, sociale vaardigheden, politieke deelname en vrijetijdsbesteding.

Armoede is dus meer dan een geldprobleem. Goed armoedebeleid vraagt daarom om meer dan alleen inkomensondersteuning. In het beleidsakkoord 2018-2022 ‘Samen maken we de stad’ staat dat we het armoedebeleid meer zullen richten op activering en het wegnemen van belemmeringen om mee te doen, dan op generieke inkomensondersteuning. We verwachten dat dit een duurzamere manier is om armoede te bestrijden. Het accent verschuift van algemene voorzieningen voor iedereen met een inkomen tot 120 procent - zoals de huidige declaratieregeling - naar maatwerk waarbij in samenspel met hulpverleners van geval tot geval wordt beoordeeld welke (financiële) ondersteuning nodig is om de zelfredzaamheid van mensen te versterken en een doorbraak te creëren. We introduceren daarom een maatwerkbudget. De uitvoering wordt belegd bij de Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams. Uitgangspunten zijn een integrale en doelmatige aanpak, een minimum aan bureaucratie en ontschotting van middelen. Hulpverleners die bij de mensen thuis of in de wijk komen, kunnen het beste beoordelen welke vorm van (inkomens-) ondersteuning het meest bijdraagt aan het vergroten van de maatschappelijke participatie, zo is de gedachte.

Kinderen blijven daarbij een bijzondere groep vormen. Kinderen die in armoede opgroeien, zijn kwetsbaar en lopen meer risico’s op problemen in de ontwikkeling naar volwassenheid dan andere kinderen.

We geven onze partners een grote(re) rol. Zo willen we de uitvoering van de gemeentelijke Leermiddelenregeling en Schoolbijdrageregeling beleggen bij een organisatie die maatwerk kan leveren en laagdrempelig is voor de doelgroep: Stichting Leergeld. Leergeld werkt met vrijwilligers en ondersteunt kinderen in achterstandssituaties. Omdat gezinnen thuis worden bezocht, hebben de vrijwilligers een goed beeld van de omstandigheden en kunnen zij beoordelen wat nodig is. Met Leergeld en diverse andere partners gaan we intensiever gezamenlijk optrekken in het bereiken van de doelgroep en het bestrijden van armoede.

In 2019 wordt mede op advies van de Kinderraad onderzocht of een Leidse kortingspas meerwaarde heeft. Deze pas zou activiteiten moeten bevatten die het meedoen bevorderen.

Warmtelevering aan Leiden via Leiding over Oost 18.0600 (18-12-2018)

Het college van burgemeester en wethouder heeft een brief vastgesteld in reactie op een verzoek vanuit het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland om een bijdrage, dan wel een afzetgarantie, te verlenen in het kader van de aanleg van de warmteleiding van het Warmtebedrijf Rotterdam via het tracé Leiding over Oost naar de Leidse regio.

Het College reageert in die zin positief op het verzoek, dat zij toezegt dit verzoek versneld in onderzoek te nemen. Het onderzoek gaat er dan over hoe, door welke partij, en onder welke voorwaarden de nog niet gecontracteerde energie (in de vorm van warmte) gegarandeerd kan worden. In dat onderzoek zal ook betrokken worden wat de wensen, mogelijkheden en te bieden zekerheden zijn om een nog grotere afzet, te beleveren door een grotere leiding, te realiseren. Dit laatste omdat de diameter van de pijplijn zoals nu voorzien mogelijk onvoldoende (warmte)capaciteit kan leveren om de Leidse regio in de toekomst van warmte te voorzien.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende besluit genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte 2019 18.0595 (18-12-2018)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Uitvoeringsprogramma Handhaving openbare ruimte 2019 (UPH 2019) voor te leggen aan de gemeenteraad. In het UPH 2019 zijn de gewenste maatschappelijke effecten in de openbare ruimte het uitgangspunt, de te behalen resultaten worden expliciet benoemd. In het UPH 2019 wordt gewerkt aan de hand van vier thema’s: Schone stad, Bereikbare stad, Veilige stad, Aantrekkelijke stad. Naast de reguliere inzet van handhaving liggen de accenten in 2019 op de inzet van handhavers in burger, toezicht en handhaving op het water op basis van de nieuwe Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening en een gerichtere en meer planmatige ketenaanpak op controle van de drank- en horecawet. Op basis van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad stelt het college uiteindelijk het definitieve UPH 2019 vast.