Collegebesluiten 11 februari

Uitvoeringsbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost – fase 1 20.0074

Het uitvoeringsbesluit project Klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost voor fase 1 is vastgesteld. In het plan staat beschreven hoe de Julianastraat en de Anna Paulownastraat in Noorderkwartier Oost worden verbeterd. Deze verbetering gaat over de herinrichting van de straten en ook over zogenoemde klimaatadaptatie. Door ruim 700 m2 te vergroenen, kan water beter weg bij harde regenbuien en wordt het minder warm bij hittegolven. Er is bij het kiezen van de planten en bomen goed gekeken naar de biodiversiteit. In het ontwerp is ruimte voor geveltuinen, zodat bewoners ook voor hun huis extra groen kunnen planten. In de straten staan nu 36 bomen. Dat worden er 45. Bij een aantal parkeerplekken en fietsenrekken worden als proef speciale stenen gebruikt die water doorlaten (waterdoorlatende verharding) met als doel bodemuitdroging en bodemdaling te beperken. De inrichting van de twee straten is een voorbeeld van hoe de rest van het project Noorderkwartier Oost eruit kan gaan zien.

De planning is dat in het laatste kwartaal van 2020 gestart wordt met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Afvalstoffenverordening 2020 voor inspraak 20.0019

Hoe we in Leiden het afval inzamelen, welk afval gescheiden kan worden voor hergebruik en wie het mag inzamelen, staat in de Afvalstoffenverordening. De regels in deze verordening zijn aangepast zodat ze beter aansluiten bij de huidige ontwikkelingen, zoals meer recycling en afvalpreventie, en nieuwe technieken van afvalverwerking, waaronder nascheiding van kunststof, metaal en drankkarton. Nieuw is ook het gebruik van de JA-JA-sticker voor ongeadresseerde reclamefolders. Inwoners die deze folders willen blijven ontvangen, moeten straks een sticker op hun brievenbus plakken. Huis-aan-huis-bladen en bewonersbrieven mogen straks nog wel worden bezorgd in brievenbussen zonder sticker. Vanaf vrijdag 14 februari mag de stad reageren op de nieuwe Afvalstoffenverordening 2020. De inspraak duurt zes weken.

Visie internationalisering 20.0064

Leiden is een stad met veel internationale inwoners, zoals buitenlandse studenten, arbeidsmigranten, kenniswerkers en statushouders. Naar verwachting gaan in de komende jaren meer internationals zich in onze mooie kennisstad vestigen: voor even of voor een lange periode. Dit betekent dat de gemeente, samen met de stad, moet nadenken over wat het effect hiervan zal zijn voor de stad en haar inwoners en hoe Leiden daarmee omgaat.

Want naast uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en gemeentelijke dienstverlening, denkt de gemeente dat de komst van internationals ook kansen biedt. Zoals meer werkgelegenheid, doordat meer internationale bedrijven naar de Leidse regio komen en meer uitwisseling op cultureel en sociaal vlak. Daarom is er een nieuwe visie op internationalisering geschreven. Met deze visie wil de gemeente ervoor zorgen dat Leiden voor iedereen, internationale Leidenaren én niet-internationale Leidenaren, een fijne plek blijft om te wonen, werken, leren en leven. Dit stuk ligt vanaf 14 augustus in de inspraak. Dit betekent dat zes weken lang iedereen in Leiden zijn mening kan geven op de visie. Tijdens deze periode vindt op maandagavond 2 maart om 19.30 uur een informatieavond plaats voor internationals en andere geïnteresseerden (Stadskantoor, Bargelaan 190, zie http://www.leiden.nl/inspraak).

De avond is zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. Zo maken we samen de stad.

Koop- en ontwikkel-overeenkomst LEAD 20.0071

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de ontwikkeling van het woningbouwplan LEAD ingestemd om onder voorwaarden een perceel gemeentegrond te verkopen aan ontwikkelaar RED Company. Het college heeft hiervoor de koop- en ontwikkelovereenkomst LEAD vastgesteld. De gemeente levert haar grond pas nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is en alle relevante vergunningen afgegeven zijn. Het bouwplan LEAD omvat een woningbouwprogramma van circa 580 woningen in een mix van koop en (sociale) huur aan de Willem de Zwijgerlaan.

Onderzoek verkoop erfpachtgronden aan zakelijke gebruikers 20.0067

In het Beleidsakkoord 2018-2022 staan ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming en verstedelijking. Er zijn middelen gereserveerd om op deze thema’s te investeren in de stad. Daarnaast is opgenomen dat onderzocht zal worden hoe aanvullende middelen kunnen worden gegenereerd om te investeren. De afgelopen maanden is onderzocht of er meer investeringsruimte kan worden gecreëerd door verkoop van erfpachtgronden aan zakelijke gebruikers, zoals dat al gebeurt bij woningeigenaren. Het college van burgemeester en wethouders is tot de conclusie gekomen dat het niet wenselijk is over te gaan tot verkoop van erfpachtgronden aan zittende zakelijke gebruikers. De belangrijkste reden hiervoor is dat de middelen die gegenereerd worden niet in verhouding staan tot het verlies aan inkomsten in de toekomst. Daarnaast verliest de gemeente haar sturingsmiddel en de waardevermeerdering bij de herontwikkeling van bedrijfsterreinen die op erfpachtgrond zijn uitgegeven. Afgesproken is om de raad hierover middels een brief te informeren.

Verzekering collectie Museum De Lakenhal 20.0070

Gezien het beperkte risico en de kostenreductie, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om met ingang van 1 april 2020 de collectie van Museum De Lakenhal nog slechts te verzekeren voor herstelbare schade en niet langer voor totaal verlies of waardevermindering. Het risico op totaal verlies van (een deel van) de museumcollectie is zeer beperkt. Verzekeren tegen totaal verlies of onherstelbare schade is feitelijk ook niet logisch, immers, unieke kunstwerken kunnen niet vervangen worden. Het totaal verlies of een onherstelbare schade levert slechts een financiële vergoeding op.

Deze handelswijze is in lijn met landelijke ontwikkelingen.

Overige collegebesluiten:

  • Vaststelling Bestemmingsplan Binnenstad 1e partiële herziening 20.0069
  • Statutenwijziging UNIIQ 20.0075
  • Uitvoeringsregels financiën college 2020 20.0076
  • Procesbesluit instellen beroep inzake besluit belastingdienst omtrent BTW sport 20.0073