Collegebesluiten 11 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Samenwerkingsagenda gemeenten en ZZ Versterking GGz-infrastructuur in Holland Rijnland 2018-2022 18.0541

Om tot verbeteringen te komen in de lokale en regionale sociale infrastructuur voor maatschappelijke zorg, zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland, Zorg & Zekerheid en het zorgkantoor. De samenwerkingsafspraken betreffen onder meer de aansluiting van de Geestelijke gezondheidszorg op het sociaal domein en de aanpak van personen met verward gedrag.

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019 18.0557

Het college van burgemeester en wethouders heeft het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019 vastgesteld. Het financieel besluit is in samenwerking met de regiogemeentes Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude opgesteld. In het besluit zijn de vergoedingen voor diverse maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opgenomen. Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning wordt elk jaar opnieuw door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Verplaatsing weekmarkt 26 december 2018 naar 24 december 2018 18.0556

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op verzoek van de marktcommissie, besloten om de weekmarkt van woensdag 26 december 2018 (tweede kerstdag) te verplaatsen naar maandag 24 december 2018.

Grondprijzenbrief 2019 18.0554

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe grondprijzen voor 2019 vastgesteld en de gemeenteraad hierover per brief geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio 18.0497

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Wassenaar en Voorschoten, het hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea en Oasen hebben het integraal waterwaterketenplan (IWKp) Leidse Regio 2019-2023 opgesteld. In dit plan hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt om zo doelmatig mogelijk samen te werken en zo kosten te besparen, de waterkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

In het landelijk bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afgesproken te gaan samenwerken om besparingen te realiseren in de waterketen. De gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds 2009 nauw samen in de afvalwaterketen. Ook Dunea heeft zich in 2016 aangesloten bij het samenwerkingsverband.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater, dat vervolgens door het hoogheemraadschap wordt weggepompt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, waar het water wordt verwerkt. Het bijzondere aan dit plan is dat het de gehele waterketen beslaat, van drinkwaterwinning en productie, het inzamelen van afvalwaterstormen en het verwerken hiervan en terugbrengen van dit water in het oppervlaktewater. Binnen het werkgebied van Rijnland is dit het eerste plan dat vanuit de gehele waterketen is opgesteld.

In de Leidse Regio is in het IWKp het principe opgenomen dat bij rioolvervanging de afvoer van afvalwater- en hemelwaterafvoer wordt gescheiden om de stad klimaatrobuust te maken. Bijkomend voordeel is dat hierdoor op termijn minder zuiveringscapaciteit nodig is en de verstedelijkingsopgave wordt gerealiseerd zonder dat uitbreiding van de capaciteit van de zuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap van Rijnland nodig is.

De samenwerking leidt niet alleen tot kostenbesparingen in de vorm van minder meerkosten, maar ook tot een doelmatige inzet van kennis en kunde. In samenwerking met Dunea en het hoogheemraadschap wordt gewerkt aan het optimaliseren van het onderhoud van de gemalen. Rioolvervangingen worden met elkaar afgestemd en waar mogelijk gezamenlijk aanbesteed.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. Leest (VVD), ingekomen 29 oktober 2018, inzake cameratoezicht op het parkeerterrein Morssingel. 18.0565
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden Van Walraven (SP) en Kersten (PS), ingekomen 1 november 2018, inzake kinderen tussen wal en schip, leraren met hoge werkdruk door Passend Onderwijs 18.0561