Collegebesluiten 11 april

Ontwerpbestemmingsplan Pesthuiscomplex 23.0164

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Pesthuiscomplex vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Eerder heeft de gemeenteraad (21 december 2021, RV 21.0119) met het vaststellen van het Stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het Pesthuis de kaders voor de herontwikkeling vastgelegd. Het betreft een renovatie en een functiewijziging van het complex. Tevens zal er ten behoeve van een hostel nieuwbouw op het terrein worden toegevoegd.

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het beoogde programma van een hotel, een hostel, een Foodhal, Co-working ruimte en een multifunctionele zaal voor kunst en cultuur juridisch – planologisch mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen. Na afloop van de zienswijzentermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en zal de raad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Overige besluiten

  • Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2023 23.0161
  • Controleverordening gemeente Leiden 2023 23.0162

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 28 februari 2023) door Lianne Raat en Laura Delver (PvdD) over verrijdbaar bos op de Lammermarkt 23.0163