Collegebesluiten - 10 september

Regionaal Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Holland/Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019 19.0430

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Regionaal Samenwerkingsprotocol Midden Holland / Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019 vastgesteld.

Het college heeft de wettelijke taak de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) jaarlijks vast te leggen. Deze samenwerkingsafspraken hebben tot doel om de werkzaamheden rondom gedwongen opnames zorgvuldig en eenduidig te organiseren. Het is de wens van de RvdK om de afspraken jaarlijks te evalueren en indien nodig te wijzigingen. De herziene samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de RvdK zijn vastgelegd in het “Regionaal Samenwerkingsprotocol Midden Holland / Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019”.

Bestuurlijke lus wijzigen bestemmingsplan Binnenstad 19.0436

De gemeenteraad van Leiden heeft het bestemmingsplan Binnenstad gewijzigd vastgesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State heeft op 24 juli 2019 uitspraak gedaan over het door een belanghebbende ingediende beroep tegen het bestemmingsplan Binnenstad. Dit beroep is gericht op het ponton in het water naast Blauwpoortshaven 7, te weten de ‘Bloemenboot’. De Raad van State heeft geoordeeld dat de regeling van het ponton het aanleggen van een rondvaartboot mogelijk maakt. Dit heeft het bestemmingsplan Binnenstad niet beoogd en dient door middel van een nieuw besluit te worden hersteld.

Ontwerpbestemmingsplan Statendijck 19.0434

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Statendijck voor zienswijzen vrij te geven.

Het bestemmingsplan Stetendijck maakt de bouw van 14 grondgebonden woningen ter hoogte van de Lage Morsweg 26 mogelijk. Op deze plek stond de Maranathakerk die in 2007 is gesloopt. Sindsdien ligt het perceel braak. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de behoefte naar woningen in de gemeente Leiden, en met het plan wordt de stedenbouwkundige structuur in dit deel van de Lage Mors afgerond.

Overige collegebesluiten:  

  • Algemeen Controleplan 2019 19.0442
  • Startnotitie programma binnenstad 2020 – 2024 19.0424
  • Besluit in het kader van de Scheepvaartverkeerswet inzake tijdelijke afsluiting Nieuwe Rijn en instellen éénrichtingsvaren op de Oude Rijn in verband met de 3 oktoberviering 2019 19.0431
  • Begrotingswijziging 3 Organisatieplan groep 2 VRIS 19.0435

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Heijnen (CDA), gekomen ingekomen 2 augustus 2019, over de hospes/ hospita 2.0 19.0432
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Schreuder (Groen Links),  ingediend 6 augustus 2019, over onzichtbare jongeren 19.0433
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. Storm (CDA), ingediend 30 juli 2019, over de gevolgen van de verkeersbewegingen van zandschepen voor spitsopeningen van bruggen in Leiden 19.0443