Collegebesluiten 10 oktober

Over het volgende onderwerp wordt een apart persbericht verzonden:

  • Beleidsplan Armoede 2024-2026 “Samen Sterker” 23.0441

Adviesrapport ‘Een verbonden stad. Advies slavernij- en koloniaal verleden van Leiden’ 23.0442

Het college informeert de raad over het adviesrapport ‘Een verbonden stad. Advies slavernij- koloniaal verleden van Leiden’. Dit rapport is tot stand gekomen door gesprekken met circa 90 stakeholders bij het slavernij- en koloniale verleden van Leiden. Het rapport is onderverdeeld in de volgende drie punten:

  1. Een voorstel om op gepaste wijze stil te staan dat het in 2023 officieel 160 jaar geleden is dat de Nederlandse slavernij bij wet is afgeschaft;
  2. Een voorstel om te komen tot een kunstuiting waarbij het slavernijverleden herdacht kan worden;
  3. In samenwerking met de universiteit Leiden een verkenning te doen hoe het onderzoek naar het slavernijverleden het beste kan worden aangepakt en welk type vraagstelling passend zou zijn.

In de brief aan de raad licht het college per advies toe wat het van plan is te doen met de aanbevelingen. Het college heeft het rapport laten opstellen n.a.v. de motie ‘Slavernijverleden, oproep aan het college voor het herdenkingsjaar 2023’.

Re-integratieverordening Participatiewet 2023 Leiden 23.0444

De gemeente Leiden voert de Participatiewet uit. In de Participatiewet staat dat gemeenten De gemeente Leiden voert de Participatiewet uit. In de Participatiewet staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn om mensen naar werk toe te leiden. Hoe de gemeente dit doet, staat in de “Re-integratieverordening Participatiewet 2023 Leiden”. De verordening moest worden aangepast vanwege de Wet Breed Offensief. Deze wet zorgt voor meer kansen op werk voor mensen met een beperking. Werkgevers moeten gemakkelijker mensen met een beperking kunnen aannemen. En mensen met een beperking moeten makkelijker aan het werk kunnen gaan en blijven. De gemeente heeft de verordening hierop aangepast. De verordening lag van 6 juli tot 16 augustus in de inspraak. Er zijn geen reacties op de verordening binnengekomen. De Adviesraad Sociaal Domein heeft in juni advies uitgebracht. Het advies van de Adviesraad heeft niet geleid tot wijzigingen in de Re-integratieverordening. Wel worden enkele punten die de Adviesraad benoemd in haar advies meegenomen in het nog nieuw te ontwikkelen Beleidsplan Werk & Participatie. Dit beleidsplan wordt in 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de Re-integratieverordening Participatiewet 2023 Leiden vast te stellen

Overige besluiten:

  • Vaststelling bestemmingsplan Morspoortgebied 23.0447
  • 3e technische wijziging Programmabegroting 2023 23.0450

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. Sandoval Garcia (CDA) onderzoeksresultaten van het bureau Louter d.d. 23-08-2023 23.0445
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op: 10 september 2023) van raadsleden Ahmet Kargin (GroenLinks) en Bo Lemmens (PvdA) over mbostudenten bij het El Cid 23.0440