Collegebesluiten 10 november

Intentieovereenkomst P.J. Blokhof 20.0542

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met Groep Caenen Capital Fund NL IV B.V. voor het bouwplan voor het pand (loods) aan de Hoge Rijndijk 5. Het bouwplan is een plan voor ongeveer 35 grondgebonden woningen waarvan 30% sociale huurwoningen. In de eerste plaats wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. De buurt wordt in het eerste deel van 2021 betrokken bij het opstellen van deze nota.

Uitvoeringsbesluit geluidvoorzieningen c.a. Willem de Zwijgerbrug 20.0543

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het uitvoeringsbesluit voor het plaatsen van geluidvoorzieningen c.a. Willem de Zwijgerbrug vast te stellen. Met het uitvoeringsbesluit wordt een uitwerking van de geluidvoorziening, het aanbrengen van groenelementen in de middenberm op de brug en een verbeteren van fietspadaansluitingen aan de brug vastgesteld. Het project draagt daarmee bij aan de ambitie van het college om leefkwaliteit te verbeteren, te vergroenen en het gebruik van langzaam verkeer in de stad te stimuleren.

Overige besluiten:

  • Herziening vergoeding administratiekosten erfpacht 2021-2025 20.0540

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden I. van Spronsen (GL), A. Criso (GL) en M. de Crom (VVD), ingekomen op 9 oktober, over maatregelen tegen geluidsoverlast bij de Rijn- en Schieflat 20.0541