Collegebesluiten - 1 oktober

Herontwikkeling Werninkterrein 19.0471

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht voor herontwikkeling van het Werninkterrein vastgesteld. Dit voormalig bedrijfsterrein (betoncentrale) tussen het spoor en de Rijn is al jaren niet in gebruik. De gemeente wil het terrein herontwikkelen naar een gemengd stedelijk woonmilieu met onder andere zo’n 600 woningen en bedrijvigheid. De projectopdracht herontwikkeling Werninkterrein beschrijft welke stappen worden doorlopen, hoe met ontwikkelaar ABB Bouwgroep BV wordt samengewerkt en hoe belanghebbenden worden geïnformeerd en hoe de participatie zal plaatsvinden. De volgende stap is een kaderbesluit, waarin alle condities worden vastgelegd waaronder de gemeente bereid is tot medewerking aan de herontwikkeling. Een start bouw wordt voorzien eind 2023.

Ontwikkelperspectief De Mors 19.0476

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad per brief over het Ontwikkelperspectief (toekomstplan) Leiden De Mors. Er zijn veel ontwikkelingen in De Mors. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn. De gemeente werkt samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen aan een samenhangende visie op hoe de wijk zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. Hierdoor weten bewoners, ondernemers en investeerders wat ze kunnen verwachten/ wat mogelijk is en heeft de gemeenteraad een kader op basis waarvan ze ontwikkelingen en initiatieven kan toetsen. Zo kunnen toekomstige investeringen in de wijk goed op elkaar aansluiten en een bijdrage leveren aan vraagstukken en ambities van de wijk. De komende maand zijn er huiskamergesprekken in de Mors en de gemeente roept bewoners op een digitale enquête in te vullen. 

Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse Regio 19.0475

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse Regio vastgesteld. De gemeenteraad wordt middels een brief over dit besluit geïnformeerd. Met de uitvoeringsagenda wordt invulling gegeven aan de transformatie- en decentralisatieopgaven voor de maatschappelijke zorg (maatschappelijke opvang, beschermd wonen, verslavingszorg).

De hervorming van de maatschappelijke zorg heeft als doel om mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen. De middelen voor deze zorg worden per 2022 gedecentraliseerd van een beperkt aantal centrumgemeenten naar alle gemeenten. Vanaf dat moment is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor de organisatie en inkoop van maatschappelijke zorg.

De gemeenten in de Leidse regio hebben met elkaar afgesproken dat ze deze transformatie- en decentralisatieopgave gezamenlijk uit gaan voeren.

In het Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 hebben de gemeenten van Holland Rijnland hun gezamenlijke visie en de belangrijkste ontwikkelopgaven voor de toekomstige uitvoering van de maatschappelijke zorg geformuleerd. In de uitvoeringsagenda worden de uitgangspunten, thema’s, opgaven en actiepunten nader uitgewerkt. De Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg wordt vastgesteld door de colleges van de vijf Leidse regiogemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 19.0472

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) vastgesteld. Met dit plan geeft de gemeente het interne inkoopbeleid verder vorm, waarmee zij duurzame en innovatieve producten en diensten wil ontwikkelen. De gemeenteraad wordt met een brief over het actieplan MVI geïnformeerd.

Met het beleidsakkoord “Samen maken we de stad” zet het stadsbestuur zich in, samen met stadspartners, om de duurzaamheidsambities van de gemeente Leiden te verwezenlijken. Een belangrijke bijdrage daaraan levert de eigen organisatie.

Herfinanciering leningen Stichting Huisvesting Werkende Jongeren 19.0478

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de herfinanciering van een viertal leningen onder garantstelling van de gemeente door Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. De herfinanciering biedt de mogelijkheid om over te stappen naar een andere bank en een lagere rente af te sluiten. Het college neemt dit besluit nadat de gemeenteraad heeft aangegeven hiertegen geen wensen of bedenkingen te hebben.

Stichting Huisvesting Werkende Jongeren dient een maatschappelijk belang. 

Overige collegebesluiten:

  • Beleidsplan Werk en Participatie 2019-2023 19.0470

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. van Walraven (SP), ingekomen 23 augustus 2019 over Dakloos gezin en stijging dakloosheid 19.0473
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden S. van Diepen, F. Zeggelt (D66) en E. van Bree (GroenLinks), ingekomen 24 juli 2019, over Burgerinitiatief Collectief Autoleasen 19.0474