Collegebesluiten 1 november

Vaststelling grondexploitatie Morspoortterrein 22.0417 en Ontwerpbestemmingsplan Morspoortgebied 22.0422

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan Morspoortgebied voor zienswijzen vast te stellen en ter inzage te leggen. Dat betekent dat, na publicatie in het Gemeenteblad en de Gemeenteberichten, dit ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie wordt gelegd. Binnen deze periode kan eenieder een zienswijze met betrekking tot dit bestemmingsplan indienen. Het bestemmingsplan Morspoortgebied is het gebied tussen Morssingel, Morsweg, Morspad, Paul Krugerstraat en de spoorlijn.

De bestaande bebouwing in dit gebied, bestaande uit het kantoorgebouw Stationsplein 107, de Morspoortgarage en de Morspoortkazerne zal worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk bestaande uit maximaal 500 woningen (waarvan 35% sociale woningbouw en een gemengd programma met onder andere middeldure huur- en koopwoningen), een (ondergrondse) parkeergarage en overige functies waaronder een nieuw sociaal pension ter vervanging van het huidige sociaal pension. Herplaatsing van het kunstwerk in of buiten het gebied wordt onderzocht, onder andere wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid hiervan.

Voor dit gebied heeft de gemeenteraad in de zomer van 2021 een gebiedsvisie vastgesteld: de Gebiedsvisie Stationsgebied. Het bestemmingsplan Morspoortgebied is gebaseerd op deze Gebiedsvisie Stationsgebied. De kaders die in de gebiedsvisie zijn vastgelegd zoals bouwhoogtes en stratenpatroon zijn vertaald naar dit ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan Morspoortgebied maakt de beoogde nieuwbouw juridisch-planologisch mogelijk. Ook de andere ambities uit de gebiedsvisie, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid, kunnen nu in dit gebied ten uitvoer worden gebracht.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de grondexploitatie Morspoortterrein vastgesteld en vraagt de gemeenteraad de kredieten beschikbaar te stellen om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Raadsvoorstel Kader Sociaal wijkteam in Leiden 2023 22.0433

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het nieuwe Kader Sociaal wijkteams in Leiden 2023 en verder voor te leggen aan de Raad. In het Kader worden de doelstellingen, basisfuncties en financiering vanaf 2023 voor de Sociaal wijkteams in Leiden beschreven. Grote veranderingen in het sociaal domein, zoals de ontwikkeling van een sterke sociale basisinfrastructuur, de decentralisatie van de maatschappelijke zorg en de nieuwe inkoop van de Wmo voorzieningen gaven aanleiding om dit nieuwe kader op te stellen.

Overige besluiten

  • Consultatie gemeenteraad inzake Regionaal Beleidsplan 2023 - 2026 (politie Eenheid Den Haag) 22.0432
  • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Leiden 2023 22.0425
  • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld Leiden 2023 22.0426
  • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Leiden 2023 22.0427
  • Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld Leiden 2023 22.0428
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Leiden 2023 22.0429
  • Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2020 22.0437

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 28 september 2022) van raadsleden Sander van Diepen (D66) over energiearmoede onder Leidenaren in noodsituaties 22.438


Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.