Collegebesluiten 1 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Verzamelbrief Jeugdhulp I 19.0061 (12-2)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de verzamelbrief Jeugd I vastgesteld. Hiermee informeert het college de gemeenteraad over recente onderzoeken en ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp. In de brief wordt achtereenvolgens ingegaan op: het rapport Analyse zorglandschap, de halfjaar rapportage Jeugdhulp 2018, het cliëntervaringsonderzoek 2018, de verlenging DVO, het Mandaat gesloten jeugdhulp en de brief van VWS over regionale samenwerking jeugdhulp.

Ontwerp bestemmingsplan Binnenzwembad-IJshal De Vliet 19.0058 (12-2)

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 een definitief besluit genomen over de nieuwbouw van het binnenzwembad en de ijshal op sportpark De Vliet. In vervolg hierop heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het ontwerp bestemmingsplan Binnenzwembad en IJshal De Vliet vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.

Ontwerp bestemmingsplan Oude Rijnlocatie 19.0059 (12-2)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Oude Rijnlocatie’ vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 11 sociale huurwoningen, 16 eengezinswoningen en 11 appartementen mogelijk op de voormalige Rijkswaterstaatlocatie aan de Oude Rijn (hoek Hoge Morsweg / Haagse Schouwweg).

Procedureregeling methodische beschrijving en waardering van inconveniënten 19.0076 (19-2)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedureregeling methodische beschrijving bij het oude functiewaarderingssysteem met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 ingetrokken, met uitzondering van de bepalingen over de inconveniëntenbeschrijving en -waardering.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden J. Gilissen en T. Leest ( VVD), ingekomen 22 januari 2019, over onveiligheid en onduidelijkheid op bedrijventerrein Bio Science Park 19.0013 (22-1)