Collegebesluiten 1 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Interne managementletter 2018 19.0032

Voor het zevende jaar op rij stelt het college, als één van de weinige gemeenten in Nederland, een door een interne accountant opgestelde management letter vast. Hiermee geeft Leiden vorm aan een proces van continu beoordelen en verbeteren van de interne processen. Deze audits vormen de onafhankelijke toetsing die vooraf gaat aan de door het college af te geven In Control Statement over 2018 (gepland medio 2019 als onderdeel van de Jaarstukken 2018).

Het totaalbeeld is niet substantieel gewijzigd ten opzichte van 2017. Dat betekent dat belangrijke onderwerpen als IT-beheersing, Wmo, Jeugd en PGB’s, Europees aanbesteden en inkomende subsidies wederom expliciete aandacht vragen. Hiervoor zijn vaak gegevensgerichte audits noodzakelijk. Op het vlak van fiscale processen zijn belangrijke stappen gemaakt. De definitieve bevindingen volgen in het intern verslag van bevindingen 2018 later dit jaar.

Eerste Voortgangsrapportage afsluitproces 2018 (Jaarrekening 2018) 19.0031 (29-1)

Het jaarrekeningtraject 2017 en vooral de controle door de externe accountant was een moeizaam traject. Het college heeft met de Commissie voor de Rekeningen en de externe accountant EY afspraken gemaakt om de afsluiting 2018 soepeler te laten verlopen. Hiervoor is een plan opgesteld. Hierbij is afgesproken dat het college de raad periodiek informeert over de voortgang. In de Eerste Voortgangsrapportage Afsluitproces 2018 meldt het college dat weliswaar de meeste elementen op schema liggen, maar dat er ook nog samen met Servicepunt71 en EY hard gewerkt moet worden om het plan te laten slagen.

Archiefbeheer HLT Samen bij Erfgoed Leiden en Omstreken 18.0492 (13-11)

Erfgoed Leiden en Omstreken breidt regionale dienstverlening weer verder uit. HLT Samen brengt ook de archieven van Lisse en de eigen werkorganisatie onder bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Sinds 2007 zijn de gemeenten Teylingen en Hillegom al aangesloten bij Erfgoed Leiden. Tevredenheid over deze samenwerking heeft geleid tot de conclusie dat aansluiting bij Erfgoed Leiden ook een goede oplossing is voor Lisse en HLT Samen. Vooral de tevredenheid over de professionele en vakkundige kwaliteit van de dienstverlening, de regionale rol die Erfgoed Leiden nu al vervult en de komst van een e-depot straks hebben geleid tot het besluit voor samenwerking. Voor Erfgoed Leiden betekent deze uitbreiding van de regionale dienstverlening dat het ‘historische verhaal’ van stad en regio voor bewoners, bezoekers en onderzoekers steeds interessanter wordt doordat zij de beschikking krijgen over nog meer verschillende bronnen. Er is zo weer meer te ontdekken in het erfgoed van Leidse regio en het verhaal wordt steeds completer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Raadsvoorstel Zienswijze op Kadernota 2020 RDOG HM 19.0035 (29-1)

De gemeenteraad van Leiden heeft op 20 december 2018 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Holland Midden (RDOG HM) de Kadernota 2020 ontvangen. De Kadernota is bedoeld de leidraad te zijn voor het opstellen van de Programmabegroting RDOG HM 2020. De gemeenteraad van Leiden is geadviseerd een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de inhoudelijke voorstellen zonder consequenties voor de gemeentebijdrage en het Rijksvaccinatieprogramma. Ten aanzien van de indexering heeft de gemeenteraad aangegeven een lager percentage van 3,2% te willen volgen waarbij de werkelijke loonontwikkeling voor 2019 e.v. wordt nagecalculeerd. Het advies ten aanzien van Veilig Thuis wordt nog aangehouden totdat de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de optimalisatie van de keten is afgerond.

Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten Noordman - Haagweg 19.0029 (29-1)

De bestaande houtopslag van Noordman, op de locatie Haagweg 89 gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest. Hierdoor komt de huidige locatie vrij voor herontwikkeling. Vanuit de verstedelijkingsopgave en woningbehoefte is de wens om op deze locatie in te zetten op woningbouw. De herontwikkeling ziet toe op de realisatie van 20 koopwoningen. Om de ruimtelijke uitgangspunten voor deze herontwikkeling te bepalen legt het college van burgemeester en wethouders een Nota van Uitgangspunten voor aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Schriftelijke vragen

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid T. Leest (VVD), ingekomen op 21 december 2018, over warmterotonde 19.0038 (29-1)