Burgermeestersbesluit - sluiting pand Herengracht 8 en intrekking vergunning van Grand Café Herenstraat

Op grond van de artikelen 5:21 juncto 5:28 Algemene wet bestuursrecht en 13b, eerste lid Opiumwet,

  1. Het pand aan Herenstraat 8, 2313 AK te Leiden, te sluiten met ingang van 18 februari 2021 voor een termijn van zes maanden, derhalve tot 18 augustus 2021;
  2. De eigenaar van het pand te verzoeken om uiterlijk 18 februari 2021 het pand op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;
  3. Indien de eigenaar van het pand de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren;
  4. Op grond van  31 lid 1 sub b juncto artikel 8 lid 1 sub b Drank- en Horecawet  de drank- en horecavergunning  ten behoeve van Grand Café Herenstraat, gevestigd Herenstraat 8, in te trekken;
  5. Op grond van  31 lid 1 sub c Drank- en Horecawet  de drank- en horecavergunning ten behoeve van Grand Café Herenstraat, gevestigd Herenstraat 8, in te trekken;
  6. Op grond van artikel 30f lid 1 sub b juncto artikel  30c lid 1 sub a juncto artikel 30b lid 1 sub c onder 1 Wet op de kansspelen de aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten  ten behoeve van Grand Café Herenstraat, gevestigd Herenstraat 8, in te trekken; 
  7. Een termijn van vijf jaar vast te stellen conform artikel 27 lid 2 Drank- en Horecawet waardoor tot vijf jaar na intrekking van de drank- en horecavergunning een nieuwe aanvraag drank- en horecavergunning van de betrokken ondernemer voor Herenstraat 8 kan worden geweigerd ex artikel 27 lid 2 juncto artikel 31 lid 1 sub c Drank- en Horecawet.

Perssamenvatting:

Op donderdag 18 februari is op last van burgemeester Lenferink een pand aan de Herenstraat gesloten. Het pand is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit informatie van de politie blijkt dat er in het pand een handelshoeveelheid hard- en softdrugs is aangetroffen. Aanleiding van deze binnentreding was een (internationaal) onderzoek in de handel en transport van harddrugs.

Door de aangetroffen hoeveelheid drugs en de negatieve invloed van grootschalige drugshandel op het openbare leven en het woon- en leefklimaat, wordt het pand voor zes maanden gesloten van 18 februari tot 18 augustus 2021.

Bovendien worden de drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor  twee kansspelautomaten  van  Grand Café Herenstraat ingetrokken.