Burgemeestersbesluit - sluiting bedrijfspand Rijnboomstraat 2 Leiden

BB-nummer 21.060

Besluit: Behoudens advies van de commissie 

Op grond van artikel 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:  

1. het pand aan de Rijnstroomstraat 2, 2313 NZ Leiden, te sluiten met ingang van 24 december 2021, 10:30 uur voor een termijn van 24 maanden, derhalve tot 24 december 2023, 10:30 uur;

2. de eigenaar of een persoon namens hem te verzoeken om uiterlijk 24 december 2021 het pand op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;

3. indien de eigenaar of een persoon namens hem de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Perssamenvatting:

Op 24 december is op last van burgemeester Lenferink het bedrijfspand aan de Rijnstroomstraat 2 gesloten. Het bedrijfspand is voor 24 maanden gesloten op grond van de

Opiumwet, tot 24 december 2023. Uit informatie van de politie blijkt dat er in het bedrijfspand een ruime hoeveelheid aan (soft)drugs is aangetroffen alsmede voorwerpen ten behoeve van de opslag, bewerking, verwerking, verpakking en verkoop van drugs. Het bedrijfspand is al drie keer eerder gesloten geweest vanwege drugsgerelateerde en criminele activiteiten. Hierdoor is het noodzakelijk om het bedrijfspand langdurig te sluiten. De bedrijfsmatige handel en verkoop van (soft)drugs kan niet los worden gezien van de grootschalige handel hierin en de negatieve invloed daarvan op het openbare leven en het woon- en leefklimaat. Aangezien er in het bedrijfspand herhaaldelijk ernstige en omvangrijke overtredingen van de Opiumwet geconstateerd zijn, is er sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid. Het bedrijfspand geniet bekendheid in het criminele circuit en dit moet doorbroken worden. Om herhaling van deze ernstige overtredingen op deze locatie te voorkomen is het bedrijfspand voor 24 maanden gesloten.