Burgemeestersbesluit - landelijk programma Weer Thuis

B en W-nummer 19.0278, besluit d.d. 04-06-2019, BB nummer 19.025

Besluiten:

in te stemmen met de deelname aan landelijke Actieprogramma Weer Thuis bestaande uit een pilot op het niveau van de Leidse regio en een pilot in Zoeterwoude/Leiderdorp, met het doel om samen met zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties een werkwijze te ontwikkelen, waardoor kwetsbare inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning krijgen, in plaats van in een voorziening voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang.

Burgemeester besluit:

Angelique Beekhuizen, wethouder Leiderdorp, te mandateren om  de  Verklaring van Deelname Actieprogramma Weer Thuis, namens de gemeente Leiden te ondertekenen.

Perssamenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden stemt in met deelname aan het landelijke Actieprogramma Weer Thuis. Dit landelijke actieprogramma heeft als doel om samen met zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties een werkwijze te ontwikkelen, waarbij kwetsbare inwoners de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving  kunnen krijgen. Dit betekent, dat deze inwoners geen gebruik meer hoeven te maken van een voorziening voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Als er in specifieke situaties toch (tijdelijke) opvang nodig is, dan duurt deze zo kort mogelijk en vindt de opvang bij voorkeur plaats in de eigen woning of anders in de buurt van de eigen woonomgeving. Voor het programma Weer Thuis vindt zowel een pilot plaats op het niveau van de Leidse regio als op locaal niveau in Zoeterwoude/Leiderdorp.