Burgemeestersbesluit - deelsubsidieverordening sportstimulering

B en W-nummer 19.0290, besluit d.d. 03-06-2019

1.    Voorliggende Deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden 2019-2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Perssamenvatting:

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de subsidieregeling te verlengen om initiatieven op het gebied van de sport te ondersteunen.

De regeling is een vervolg op de deelsubsidieverordening sportstimulering Leiden die gold voor de jaren 2017 tot 2019. Met de nu voorgestelde deelverordening, die een aantal verbeteringen kent ten opzichte van de voorgaande deelverordening willen we de gemeentelijke ambities nog beter realiseren. Voor het stimuleren van sportverenigingen om een (bredere) maatschappelijke functie te vervullen en inwoners om meer te gaan sporten en bewegen is per jaar € 50.000,- beschikbaar. De gemeenteraad moet de deelverordening vaststellen. De raad vergadert op 11 juli over de deelverordening.