Burgemeestersbesluit - Besluit sluiting woning Betaplein 288 te Leiden

Besluit

Op grond van artikel 13b, eerste lid Opiumwet gelezen in samenhang met artikelen 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet bestuursrecht:       

1. de woning aan het Betaplein 288 te Leiden, te sluiten met ingang van 17 mei 2021 voor een termijn van drie maanden, derhalve tot 17 augustus 2021;

2. de eigenaar of een persoon namens hem te verzoeken om uiterlijk 17 mei 2021 de woning op een goede manier zelf af te sluiten in het bijzijn van een toezichthouder van de gemeente Leiden;

3. indien de eigenaar of een persoon namens hem de begunstigingstermijn niet heeft gebruikt om de benodigde maatregelen tot sluiting te treffen, de sluiting van gemeentewege op zijn kosten te laten effectueren.

Toelichting

Op maandag 17 mei is op last van burgemeester Lenferink een woning aan het Betaplein gesloten. De woning is voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit informatie van de politie blijkt dat er in de woning een grote hoeveelheid goederen zijn aangetroffen waarvan het aannemelijk is dat deze bestemd zijn voor het telen of vervaardigen en bewerken van softdrugs. De aangetroffen voorwerpen duiden op beroeps – of bedrijfsmatige handel waaronder ook wordt begrepen de vervaardiging en teelt van hennep. De grootschalige handel in drugs heeft een negatieve invloed op het openbare leven, het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid. Het levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Een tijdelijke sluiting draagt bij aan de bestrijding van drugshandel en voorkomt herhaling van verdere overtredingen van de Opiumwet. De woning is voor drie maanden gesloten.