Burgemeestersbesluit - Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) in openbare inrichtingen (horeca) tijdens de 3 oktober viering 2022

BB-nummer 22.051, besluit d.d. 19-8-2021

In verband met mogelijke drukte in de stad tijdens de viering van 3 oktober 2022, het feit dat het gebruik van lachgas tot onrust en calamiteiten leidt en daarom gevaarlijk is voor de openbare orde en veiligheid, dat het afval (restanten van ballonnetjes, gaspatronen) veel rommel geeft in het gebied binnen de singels en het stationsgebied, heeft de burgemeester besloten dat het van 1 oktober 2022 16.00 uur tot en met 4 oktober 2022 06.00 uur verboden is om lachgas te verkopen in openbare inrichtingen (horeca).

Besluit

De burgemeester van de gemeente Leiden;

gelet op artikel 2:32 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiden, besluit tijdens de viering van 3 oktober 2022 het gebied zoals weergegeven in bijlage 1 aan te wijzen als een gebied waarbij het in openbare inrichtingen verboden is om lachgas te verkopen.

Artikel 1.

Het gebied binnen de singels alsmede het stationsgebied wordt aangewezen als gebied waar het verboden is om in openbare inrichtingen (horeca) tijdens de periode 1 oktober 2022 16.00 uur tot en met 4 oktober 2022 06.00 uur, tijdens de viering van 3 oktober 2022, lachgas te verkopen. De grenzen van het aangewezen gebied zijn weergegeven in bijlage 1;

Artikel 2. Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop en gebruik distikstofoxide (lachgas) openbare inrichtingen 3 oktoberviering 2022’.

 

Aldus vastgesteld te Leiden op 19 augustus 2022.

drs. H.J.J. Lenferink

burgemeester van Leiden

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. Zet in dit bezwaarschrift uw naam en adres, de datum van indiening, een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

Ook kunnen belanghebbenden, als er een spoedeisend belang is, vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Aan de indiening van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.