Burgemeestersbesluit - aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop distikstofoxide (lachgas) artikel 2:32 Apv in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de 3 oktoberviering 2021, van 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur

In verband met mogelijke drukte in de stad tijdens de 3 oktoberviering, het feit dat het gebruik van lachgas leidt tot onrust en calamiteiten en dat het afval (restanten van ballonnetjes, gaspatronen) veel rommel geeft in het gebied binnen de singels, alsmede het stationsgebied, heeft de burgemeester besloten dat het van 2 oktober 16.00 uur tot en met 5 oktober 06.00 uur verboden is om lachgas te verkopen in inrichtingen (winkels/horeca).

Besluit

De burgemeester van de gemeente Leiden;
gelet op artikel 2:32 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiden, besluit tijdens de 3 oktoberviering het gebied zoals weergegeven in bijlage 1 aan te wijzen als een gebied waarbij het in inrichtingen verboden is om lachgas te verkopen.

Artikel 1.

Het gebied binnen de singels alsmede het stationsgebied wordt aangewezen als gebied waar het verboden is om in inrichtingen (winkels/horeca) tijdens de periode 2 oktober 2021 16.00 uur tot en met 5 oktober 2021 06.00 uur, tijdens de 3 oktoberviering, lachgas te verkopen. De grenzen van het aangewezen gebied zijn weergegeven in bijlage 1;

Artikel 2. Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit gebied verbod verkoop en gebruik distikstofoxide (lachgas) inrichtingen 2, 3 en 4 oktober 2021’.

Aldus vastgesteld te Leiden op 7 september 2021.

drs. H.J.J. Lenferink
burgemeester van Leiden

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld in dit bezwaarschrift uw naam en adres, de datum van indiening, een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

Ook kunnen belanghebbenden, als er een spoedeisend belang is, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Aan de indiening van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.

Kaart bij het Aanwijzingsbesluit gebied verbod distikstofoxide (lachgas) inrichtingen
Bijlage 1: Kaart behorende bij het Aanwijzingsbesluit gebied verbod distikstofoxide (lachgas) inrichtingen d.d. 7 september 2021.