Burgemeestersbesluit - aanwijzingsbesluit gebied verbod speelgoed- en nepwapens artikel 2:48d Apv tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober 2021

In verband met de enorme drukte in de stad tijdens de viering van Leidens Ontzet en om onrust en calamiteiten te voorkomen in het gebied binnen de singels, de Zijlpoortsbrug en de Zijlsingel tussen de Herensingel en het Utrechtse Veer alsmede het stationsgebied, heeft de burgemeester besloten dat het op twee tot en met vier oktober 2021 verboden is één of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te hebben. 

Besluit

De burgemeester van de gemeente Leiden;
gelet op artikel 2:48d van de Algemene Plaatselijke Verordening Leiden, besluit het gebied binnen de singels, de Zijlpoortsbrug en de Zijlsingel tussen de Herensingel en het Utrechtse Veer, alsmede het stationsgebied aan te wijzen als een gebied waar het verboden is een of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te  hebben.

Artikel 1.

Het gebied binnen de singels, de Zijlpoortsbrug en de Zijlsingel tussen de Herensingel en het Utrechtse Veer, alsmede het stationsgebied wordt aangewezen als gebied waar het verboden is om tijdens de periode twee tot en met vier oktober 2021, tijdens de viering van Leidens Ontzet, één of meer speelgoed- of nepwapens te vervoeren of bij zich te hebben. De grenzen van het aangewezen gebied zijn weergegeven in bijlage A;

Artikel 2. Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit gebied verbod speelgoed- en nepwapens’.

Aldus vastgesteld te Leiden, op 7 september 2021

drs. H.J.J. Lenferink
burgemeester van Leiden

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld in dit bezwaarschrift uw naam en adres, de datum van indiening, een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met het besluit en uw handtekening.

Ook kunnen belanghebbenden, als er een spoedeisend belang is, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Aan de indiening van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.

Kaart bij het Aanwijzingsbesluit gebied verbod speelgoed- en nepwapens tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober 2021
Bijlage A: Kaart behorende bij het Aanwijzingsbesluit gebied verbod speelgoed- en nepwapens artikel 2:48d Apv tijdens Leidens Ontzet, 2 tot en met 4 oktober 2021 d.d. 7 september 2021.